Home » Voorpagina

Vlietland-noord lijkt gered te kunnen worden van vakantiebungalows

Vlietland Noord is een recreatiezone met veel natuur, bomen en water in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Het gebied is vrij toegankelijk voor wandelaars, fietsers, en andere extensieve recreanten. Sinds enkele jaren probeert een projectontwikkelaar een groot gedeelte van het gebied op te eisen voor de bouw van meer dan tweehonderd vakantievilla’s. Daarmee wordt het gebied meteen een stuk minder toegankelijk. De projectontwikkelaar baseert zijn claim op oude afspraken met het gemeentebestuur en op rechtszaken uit de jaren 2005-2010.

We blijven kritisch over bouwplan van Ruysdaellaan

De geplande bouw aan de Van Ruysdaellaan 41-69, zoals onlangs gepresenteerd in een ontwerpbesluit omgevingsvergunning, vormt een aanzienlijke bedreiging voor de ecologische verbindingen in de centrale groenzone van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Deze zone is van cruciaal belang voor de lokale fauna, waaronder beschermde vleermuizen die afhankelijk zijn van bomenstructuren en waterlopen. De gebouwen blokkeren deze […]

Zaterdag 20 juli 10 uur Excursie Den Haag Zuidwest

De gemeente Den Haag heeft grote bouwplannen voor Den Haag Zuidwest. Ze wil er 10.000 extra woningen realiseren. Maar gaat het niet ten koste van groen? Dat wordt juist zeer gewaardeerd door de bewoners. En trouwens ook door de egel. We gaan met onze portefeuillehouder Arnim van Oorschot wandelen door de lommerijke Dreven naar het […]

Vogelrust bij de Zandmotor

Begin maart heeft Natuurlijk Delfland met toestemming van de gemeente Westland een gebied van 175 bij 175 meter afgezet als ‘vogelreservaat‘ door middel van touw tussen palen. Het gebiedje is groter dan vorig jaar, de eerste keer dat dit gebeurde. Toen bleek de bontbekplevier niet voldoende ruimte te hebben om rustig te kunnen broeden.

Vijfpuntenplan voor Zoetermeer

Een aantal natuurverenigingen in Zoetermeer, waaronder de AVN, werkt aan een vijfpuntenplan voor de natuur in Zoetermeer. Het plan is op 14 mei aan wethouder Jan Iedema van Zoetermeer aangeboden.

Gouden slakkenhuisbij

In Nederland leven 366 soorten solitaire wilde bijen. Ze dragen vaak prachtige namen als klokjesglansbij of zilveren fluitje. Meer dan de helft staat op de Rode Lijst. Lokaal neemt het aantal soorten af. De specialisten – bijen die afhankelijk zijn van een beperkt aantal soorten bloemen – hebben het zwaar. De generalisten, waaronder de door imkers gehouden honingbij, hebben een groter aanpassingsvermogen. De gouden slakkenhuisbij (Osmia aurulenta) valt onder de familie Megachilidae.

Zorgplicht voor zeehonden, ook in Scheveningen

De AVN krijgt, als belangenvereniging, regelmatig vragen. Niet alleen van leden, maar ook van anderen die zich zorgen maken over iets wat zij hebben geconstateerd. Vaak geven wij dit dan door aan de juiste instantie, de gemeente of de Omgevingsdienst Haaglanden bijvoorbeeld. Maar op sommige vragen kunnen wij niet direct reageren, behalve door het in de publiciteit te brengen.

Maak een rustzone op de zandmotor

De zandmotor voor de kust van Monster ligt er al een flink aantal jaren. Hoewel hij sneller dan verwacht terugspoelt naar de kust is het nog steeds een zeer breed strand, met op een aantal plekken embryonale duinen in ontwikkeling en een tweetal plassen die je ruimdenkend als binnenmeren kunt betitelen.

Ga nu eens eindelijk zoneren in de Nieuwe Driemanspolder in Zoetermeer

In mei 2022 al brachten de AVN en andere natuurorganisaties het belang van een zoneringsplan voor natuur en recreatie in de Nieuwe Driemanspolder onder de aandacht van de gemeente Zoetermeer. Dit initiatief was gestoeld op twee essentiële pijlers: ten eerste, de bescherming en voorkoming van verstoring van de buitengewoon rijke fauna in de Nieuwe Driemanspolder, en ten tweede, het streven naar duidelijkheid omtrent de keuze voor de hoofdfunctie, zijnde natuur of recreatie.