Home » Zienswijzen

4 september 2023 – bezwaar omgevingsvergunning uitbreiding Madurodam

Volgens de verleende omgevingsvergunning (kenmerk: 202218398) worden voor de uitbreiding van Madurodam in het uitbreidingsgebied 227 bomen gekapt, wordt een ecowal aangelegd, wordt het hele uitbreidingsgebied aan de zijde van Madurodam ontgraven tot op de ecowal, en worden 22 bomen verplant, naar het deel tussen ecowal en olifantenpad. In het besluit is ook een voorstel […]

31 augustus 2023 – AVN over de kadernota openbare ruimte

De kadernota openbare ruimte is een voorbeeld van zorgvuldig tot stand gekomen beleid. Goed voor groen en natuur. We citeren: groen tenzij, 5% meer oppervlak groen voor 2030, vasthouden aan de bestaande Stedelijke Groene Hoofdstructuur, bij (her)inrichting minimaal het bestaande aandeel groen in de openbare ruimte handhaven. Neem deze nota dus op in de omgevingsvisie! […]

24 augustus 2023 – Reactie op het concept van het ontwerp-bestemmingsplan Zichten 2 en 3

Reactie op het concept van het ontwerp-bestemmingsplan Zichten 2 en 3. In deze reactie gaan wij in op de noodzaak van een functionele ecologische zone voordat wordt gebouwd, het voorkomen van milieueffecten, natuurinclusief bouwen, en het groen bestemmen van groene wiggen. Daarnaast nog wat aanvullende voorstellen voor plankaart en regels, o.a. m.b.t. het oppervlak verharding […]