Home » Zienswijzen

22 maart 2023 – Zienswijze op de ontwerpbeschikking Westvlietweg van de Omgevingsdienst Haaglanden

Via de media ontvingen wij het signaal voor een vergunningaanvraag voor een RKG slibdepot nabij Westvlietweg 69. Begin februari is door Provinciale Staten unaniem een motie (1169) aangenomen, die inzet op een Landschapspark Zuidvleugel in de Vlietzone. Een Vlietzone met groen, natuur, recreatie, ruimte voor waterberging, biodiversiteit en sport en waar geen ruimte is voor […]

27 januari 2023 – Bezwaarschrift kap voor Nieuw Vredenoord

De AVN is van mening dat drie onderdelen van de kapvergunning moeten vervallen. 1. Beoogde brug over watergang De toevoeging van een beoogde brug over de nieuwe watergang in figuur 9 van het “Memo bomenkap tweede watertoevoer tbv het Molenvlietpark” behorende bij de kapvergunning, voorziet volgens de tekst in een extra toegangsweg voor het landgoed. […]

8 december 2022 – Achtertuinen vogelvrij door misplaatste bezuiniging – inspraak voor de commissie leefomgeving

Bomen zijn belangrijk om klimaatverandering tegen te gaan. En, zoals staat in het coalitieakkoord: “Mensen wonen, werken en verblijven graag in een groene omgeving. Zeker bomen hebben belangrijke waarde voor mensen in hun woonomgeving. Door klimaatverandering krijgt de stad steeds vaker te maken met hitte, wateroverlast en ander extreem weer. Meer bomen en groen bieden […]

20 november 2022 – AVN reactie op de concept Visie Groot Solleveld

Samenvatting van de AVN voorstellen: * Bescherm het kwetsbare Natura 2000 gebied: maak groene bufferzones ernaast, geen nieuwe paden, handhaving, * Maak een rustgebied in het kustgebied, zoneer de zandmotor, * Zorg voor zorgvuldige zonering ook in het achterland, Zee tot Zweth, landschapspark Madestein * Maak een groen netwerk in de woningbouwgebieden, beperk verharding, * […]