Home » Privacy

Privacy

Klik hier om direct naar ons cookie beleid te springen
Klik hier voor het datalekken protocol van de AVN

1. Algemeen
De Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor ‘s-Gravenhage en Omstreken, gevestigd aan de Badhuisstraat 175, 2584 HH Den Haag (hierna: AVN), neemt de in dit document genoemde maatregelen om uw privacy te beschermen. Wij vinden de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze leden, abonnees, lezers, kijkers, surfers, en gebruikers belangrijk. Met dit privacy beleid willen we u zo goed mogelijk informeren over welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, en hoe u er controle over heeft.
Door uw aanmelding als lid van de AVN en/of door gebruik te maken van onze diensten, websites en toepassingen wordt u geacht op de hoogte te zijn van de bepalingen en maatregelen in dit privacy beleid, deze te begrijpen en ermee akkoord te gaan. De AVN behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling ten allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers hiervan op de hoogte stelt via de website of e-mail of schriftelijk (bijvoorbeeld door vermelding in haar verenigingsblad). De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie.

De verwerking van de persoonsgegevens binnen de AVN is onderworpen aan het Nederlandse recht.

2. Verzameling van persoonsgegevens
De AVN verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van haar leden, van personen die een formulier invullen op onze web site en van personen die een bestelling doen bij de AVN of bij de Stichting Uitgeverij AVN.
Onder ‘persoonsgegevens’ verstaan wij gegevens die op een identificeerbaar persoon betrekking hebben en die u ons zelf geeft.

2.1.Uitdrukkelijk meegedeelde persoonsgegevens:
Bepaalde persoonlijke gegevens dienen uitdrukkelijk te worden meegedeeld zoals voor het aangaan van een lidmaatschap. Deze gegevens worden geacht door u vrijwillig aan ons te zijn verstrekt.

Afhankelijk van de gebruikte dienst (lidmaatschap, nieuwsbrief, bestelling) kan het onder andere gaan om volgende categorieën van persoonlijke gegevens:

Naam, voornaam of voorletter(s), aanspreking
Postadres, postcode, woonplaats, email adres, telefoonnummer, GSM of mobiel nummer
Professionele gegevens (beroep, functie, …) of gegevens mbt studie of opleiding indien deze van belang kunnen zijn gelet op de aard van de activiteit. Dit geldt in het bijzonder voor leden die als vrijwilliger actief zijn voor de AVN.
Gegevens die betrekking hebben op het lidmaatschap, waaronder de betaling van contributie, of aanduiding van de reden voor beëindiging van het lidmaatschap.
Alle voorkeuren of interesses die u kenbaar maakt via registratieformulieren, sociale media, acties, mobiele applicaties, , etc.

2.2.Op geautomatiseerde wijze verzamelde persoonsgegevens:
Behoudens het vermelde onder “cookies” verzamelt de AVN geen gegevens via onze web site, app of facebook pagina

3. Opslag en toegang tot persoonsgegevens
De persoonsgegevens die aldus uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze worden meegedeeld of verzameld, worden opgenomen en verwerkt in het gegevensbestand van de AVN.
De AVN is de verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens en controleert de verwerking die andere partijen  in haar opdracht uitvoeren.
De AVN zal uw gegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegelaten resp. vereist en dan noodzakelijk is voor de doeleinden vermeld in dit document.

4. Verwerking van persoonsgegevens
Onder ‘verwerking van gegevens’ verstaan we elke verwerking van persoonsgegevens. Het begrip ‘verwerking’ dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van persoonsgegevens.
We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel de gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

5. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

 • Het beheer van de leden- en donateursadministratie met het oog op onder meer
 • de communicatie met leden en/of donateurs, waaronder het toezenden van het verenigingsblad en (al dan niet electronische) nieuwsbrieven en andere berichten,
 • het verzenden en bezorgen van een aangekocht product
 • het beheer van inschrijvingen voor een evenement .
 • Het zorgen van bereikbaarheid van actieve vrijwilligers (in het bijzonder bestuursleden en portefeuillehouders) voor leden en derden met het oog op de verwezenlijking van de statutaire doelstellingen van de vereniging, de bescherming van de natuur.
 • Om te voldoen aan  wettelijke verplichtingen.

6. Minderjarigen
De AVN zal niet doelbewust of opzettelijk persoonlijke gegevens van minderjarigen verzamelen.
De toestemming van de ouders is  vereist voor de aanvraag van lidmaatschappen, producten en diensten die door de AVN via de websites worden aangeboden.

7. Beveiliging van uw persoonsgegevens
de AVN neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens welke worden verwerkt te beveiligen en beveiligd te houden tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze eis stellen wij ook aan derden die  gegevens voor ons bewaren en aan medewerkers en vrijwilligers die voor ons gegevens verwerken en bewaren.

8. Doorgeven van persoonsgegevens
Wij verkopen of geven geen persoonsgegevens door aan derde partijen of commerciële partners tenzij  er een wettelijke verplichting is tot doorgave van gegevens of op verzoek van gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.
Indien de AVN op andere wijze dan hierboven vermeld persoonsgegevens aan derden zou doorgeven, dan gebeurt dit met een expliciete communicatie, waarin u toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgave en de verwerking. Waar wettelijk vereist, vragen wij uw uitdrukkelijke toestemming. U heeft ook steeds een mogelijkheid tot verzet.

9. Recht op inzage en correctie
U kunt de AVN te allen tijde om inzage en wijziging van de volgende gegevens verzoeken:

 • in uw abonnee- en lidmaatschapsgegevens
 • In gegevens die voor andere doeleinden zijn verzameld

U heeft daarnaast ook steeds recht op inzage, correctie, schrapping en kosteloos verzet tegen de verwerking en doorgave van uw gegevens. U kunt ons hiervoor contacteren via e-mail: info@avn.nl of per post op: AVN , Badhuisstraat 175, 2584 HH Den Haag.
Om uw recht van toegang uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, dient u ons een bewijs van uw identiteit te verschaffen. Wij vragen u dan ook om bij het uitoefenen van uw recht van toegang een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw schriftelijke aanvraag per e-mail of per post. Wij adviseren u op deze kopie uw pasfoto en BSN nummer af te schermen, bij voorbeeld door gebruik te maken van de ‘KopieID’ app.

De AVN heeft 45 dagen tijd om uw aanvraag te beantwoorden. Houd er rekening mee dat deze periode pas begint te lopen wanneer de AVN uw aanvraag schriftelijk heeft ontvangen en alle vereiste informatie om te voldoen aan uw aanvraag in handen heeft.

10. Recht van verzet tegen het gebruik van uw gegevens door derden
U heeft steeds het recht zich, zonder opgave van reden, te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door derden.

11. Gebruik van uw gegevens
Als u ons uw postadres meedeelt kunt u in de toekomst van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten, activiteiten en evenementen.
Wenst u dit niet, contacteer ons op info@avn.nl, gelieve hierbij uw exacte naam en uw adres mee te delen.

Als u ons uw e-mailadres meedeelt kunt u van ons e-mails ontvangen, met informatie over activiteiten, evenementen en producten.
U kan zich uitschrijven voor e-mails via de uitschrijflink die voorzien is in elke nieuwsbrief en e-mailcampagne (onderaan de e-mail).
Wil u zich uitschrijven voor alle mogelijke promotionele mails van de AVN, contacteer ons op info@avn.nl

Let wel: wij behouden ons het recht voor om via elektronische weg contact met u op te nemen in het kader van de uitvoering van uw contract of als de wet ons daartoe verplicht. Als geregistreerde abonnee (gratis of betalend) kunnen wij u telefonisch of via e-mail contacteren in het kader van uw registratie of lidmaatschap.

Onze site maakt gebruik van cookies

Bij een internetbezoek op een website of gebruik van een digitale toepassing of app van de AVN kunnen cookies, bestanden en technologieën worden gebruikt die informatie opslaan op uw eindapparatuur (PC, laptop, smart phone, tablet ed.) of die toegang verkrijgen tot informatie die reeds is opgeslagen op uw eindapparatuur.
De bezoeker van onze websites, apps of toepassingen aanvaardt het gebruik van deze cookies, bestanden en technologieën door onze organisatie.
Cookies zijn kleine bestanden die bij het bezoek en gebruik van onze website op de eindapparatuur van uw toestel worden gezet en/of gelezen.

Wij dragen er zorg voor dat de bestanden en technologieën die de AVN gebruikt geen virussen of andere schadelijke toepassingen bevatten. Deze bestanden en technologieën zijn soms tijdelijk (sessiecookies; deze worden verwijderd als u de browser afsluit), soms permanent (persistente cookies; deze blijven staan tot ze vervallen na de bewaartermijn, of tot u ze wist).

Sommige van de gebruikte bestanden en technologieën die hier worden beschreven, bevatten gegevens die u rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen identificeren (persoonsgegevens).  Door middel van cookies en vergelijkbare technologieën worden door de AVN, en derde partijen, de volgende persoonsgegevens verzameld:

 • cookie ID (een uniek nummer dat aan het cookie wordt toegekend);
 • IP-adres;
 • informatie over uw klik- en surfgedrag
 • timestamp (tijd en datum van het plaatsen van het cookie);
 • taal;
 • regio/locatie;
 • gebruikt apparaat (pc, smartphone, tablet, inclusief welk type);
 • type browser;
 • voorkeuren voor zoekopdrachten;

De AVN maakt gebruik van deze cookies en vergelijkbare technieken voor de volgende doeleinden:

 • Statistische gegevens over het gebruik van de site
 • Het optimaliseren van de werking van de site of toepassing, het opsporen van fouten of misbruik: webpagina’s sneller doen laden, de website beveiligen, de website testen, misbruik opsporen.

Gegevens die op geautomatiseerde wijze worden verzameld, zoals onder meer via cookies en andere systemen/applicaties die informatie verzamelen, kunnen worden gedeeld zonder specifieke toestemming.

Op sites van de AVN kunnen cookies van de volgende aanbieders voorkomen.

 • Google
 • Overige/onvoorziene cookies

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden. Mocht u op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven niet genoemd hebben, laat het ons dan weten, of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsen, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze uw privacy gewaarborgd hebben.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
U kunt de cookies en eventuele andere bestanden en technologieën die de AVN en/of derden gebruiken uitschakelen in de mate en zoals hierna beschreven. Het verwijderen en/of weigeren van cookies kan tot gevolg hebben dat u de website niet meer optimaal kan gebruiken.

Hoe dat gebeurt, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser: Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari en Opera.

Wilt u cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via youronlinechoices.eu . Bedenk wel dat u na het verwijderen van cookies op sommige websites niet alle mogelijkheden optimaal kunt benutten.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:

Consumentenbond: “Wat zijn cookies?
Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: “Cookies verwijderen
Consumentenbond: “Cookies uitschakelen
Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising””


De AVN heeft het volgende datalekken protocol vastgesteld: Klik hier
De aangewezen Functionaris Gegevensbescherming staat vermeld op de portefeuillehouders pagina