Home » nieuwsbrief » Vlietland-noord lijkt gered te kunnen worden van vakantiebungalows

Vlietland-noord lijkt gered te kunnen worden van vakantiebungalows

Vlietland Noord is een recreatiezone met veel natuur, bomen en water in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Het gebied is vrij toegankelijk voor wandelaars, fietsers, en andere extensieve recreanten. Sinds enkele jaren probeert een projectontwikkelaar een groot gedeelte van het gebied op te eisen voor de bouw van meer dan tweehonderd vakantievilla's. Daarmee wordt het gebied meteen een stuk minder toegankelijk. De projectontwikkelaar baseert zijn claim op oude afspraken met het gemeentebestuur en op rechtszaken uit de jaren 2005-2010.

De belangrijkste ontwikkeling rond de almaar ‘stagnerende’ procedures voor dit bouwplan van 222 vakantievilla’s in Vlietland Noord is zonder twijfel het alternatieve plan dat de ChristenUnie in maart heeft gelanceerd. Dit alternatief stelt voor om de vakantiewoningen niet in de natuur van Vlietland te realiseren, maar op een grote kavel met kassen, deels aan water, ten westen van Stompwijk. De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg heeft op 23 april een motie aangenomen waarin het college van B&W wordt opgeroepen om te peilen of de provincie (als terreineigenaar en erfpachtgever van Vlietland) en de projectontwikkelaar bereid zijn dit alternatief nader te onderzoeken.

 

Op 18 juni rapporteerde B&W de uitkomst van deze peiling aan de gemeenteraad. De provincie staat duidelijk positiever tegenover het alternatief dan de projectontwikkelaar Dutch Lake Residence (DLR).

 

Op woensdag 3 juli heeft het Burgerinitiatief Vlietland een bijeenkomst op locatie plus een boottocht van Vlietland naar Stompwijk georganiseerd voor ongeveer 15 Statenleden en Raadsleden. Het doel is om zowel de impact van het huidige plan op de natuur van Vlietland te laten zien, als om de locatie en inhoud van het alternatieve plan in Stompwijk te verduidelijken. Sander Wennekers heeft namens de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming (AVN) op locatie in Vlietland uitleg gegeven over het aantal bomen (in het ergste geval achtduizend) dat gekapt moet worden voor het verleggen van de Rietpolderweg en het bouwen van 222 vakantiebungalows.

 

Meer informatie over de ontwikkelingen rond Vlietland is te vinden op de website van Vrienden van Vlietland (vriendenvanvlietland.nl), die de situatie nauwgezet volgen.

 

De toekomst is nog onduidelijk. Er is nog geen natuurvergunning afgegeven, de tientallen zienswijzen wachten al bijna twee jaar op behandeling, het bestemmingsplan moet nog gewijzigd worden, en er moet nog een besluit genomen worden over het alternatieve plan.

 

Eén van de iedere keer terugkerende argumenten is altijd het financiële: Als we die bungalows niet toestaan is het plangebied financieel niet haalbaar. Inmiddels hebben diverse organisaties al laten weten dat dat wat hen betreft niet waar is. Daaronder zijn de provincie Zuid-Holland en Staatsbosbeheer. De provincie suggereert zelfs dat, als het plan niet doorgaat en dus verlegging van de Rietpolderweg niet nodig is, het budget wat daarvoor is gereserveerd voor het alternatief in Stompwijk ingezet kan worden.

 

De AVN volgt de gang van zaken op de voet en werkt nauw samen met het Burgerinitiatief, Vrienden van Vlietland, en de Bomenbond Rijnland. We blijven alert en staan klaar om in actie te komen als dat nodig is.