Home » over AVN

over AVN

Historie
Den Haag heeft als enige grote stad in Nederland een eigen natuurbeschermingsorganisatie. De AVN, (Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor ‘s-Gravenhage en omstreken) werd in 1926 opgericht. Het toenmalige gemeentebestuur van Den Haag had plannen om het duinterrein van Wapendal om te vormen tot stadsplantsoen. Dat was reden voor enkele natuurliefhebbers om een verzoek in te dienen om het overgebleven binnenduintje te beschermen.

Eerste succes
Om voor de gemeente ontvankelijk te zijn moesten de burgers zich verenigen. Reden om de AVN op te richten.
Het verzoek werd ingewilligd en Wapendal bleef een bijzonder binnenduingebied, dat inmiddels Europese bescherming geniet en de Natura 2000-status heeft.

Bescherming kwaliteit
De AVN heeft in de afgelopen 9 decennia haar sporen op natuurbeschermingsgebied verdiend. De vereniging volgt alle ontwikkelingsplannen in de stad en is voortdurend in overleg met gemeente en andere overheden om de kwaliteit van het Haagse groen te beschermen en te verbeteren.

Burgers voor groen
Vele Haagse burgers hebben zich de afgelopen bijna honderd jaar actief ingezet voor de organisatie. Bestuur en portefeuillehouders bestaan sinds de oprichting uit vrijwilligers die vanuit hun vakgebied of specialisme hun kwaliteiten beschikbaar stellen.
Boomdeskundigen, biologen en geografen werken samen met organisatiedeskundigen en juristen. Het is die bundeling van competenties die de AVN tot een slagvaardig instrument binnen de natuurbescherming maakt.

Vereniging
De AVN is georganiseerd in een vereniging. Door de jaren heen zijn duizenden inwoners van Den Haag en omstreken lid geworden. Momenteel schommelt het ledental rond de 4000.

Extra deskundigheid
Bij zaken waar extra deskundigheid gewenst is, worden professionele specialisten op projectbasis ingehuurd. We ervaren dat deze deskundigen naast hun professionele opdracht vaak nog een extra steentje bijdragen ten behoeve van de doelstellingen van de AVN. De vereniging is hen daar zeer erkentelijk voor.