Home » Samenwerking

Samenwerking

 

De AVN werkt samen met verschillende andere belangenorganisaties

Groen Platform
Samen met de Haagse afdelingen van IVN, KNNV, de Haagse Vogelbescherming, afdeling Den Haag van Groei en Bloei, de Egelopvang, de Vrienden van Den Haag en het Haags Milieucentrum heeft de AVN zitting in het Groen Platform.
Dit is een overlegorgaan dat elk kwartaal bijeen komt om de standpunten van de verschillende verenigingen betreffende het groenbeleid af te stemmen.
In het groenplatform zitten een of twee vertegenwoordigers van de Haagse Groene verenigingen.

Houd Vlietranden Groen
Sinds de gemeente Den Haag plannen heeft om in de Vlietzone te gaan bouw is een overleggroep in het leven geroepen van verontruste belanghebbenden. Daarin heeft de AVN zitting genomen. (zie ook: www.vlietrandgroen.nl)

Commissie Loosduinen
Voor de structuurvisie Kijkduin en de onderhandelingen Wijndaelerplantsoen had de AVN tussen 2007 en 2011 nauwe contacten met Commissie Loosduinen en wijkberaad Walboduin.

Behoud monumentale bomen Koninginnegracht

Begin 2010 lanceerde het college nieuwe plannen voor ondertunneling van de Koninginnegracht. Daarbij is het gevaar dat de monumentale kastanjes geofferd moeten worden. De AVN heeft tijdens de behandeling in de raadscommissie op 21 januari met succes een stevig pleidooi voor behoud van de bomen gehouden. Daarin werken we samen met De Vrienden van Den Haag, reizigersorganisatie ROVER, De Willemsvaart en Wijkvereniging Archipel/Willemspark. De bomen blijven dankzij deze inspanningen behouden voor de stad. 

De Schenkzone
Eind 2011 werd bekend dat NS plannen heeft om de spoordijk van de Schenkzone af te graven ten behoeve van sanering. Om spoortuinen en de natuur zo veel mogelijk te sparen is samenwerking met Haagse Bond voor Amateurtuinders gezocht.

Voorlinden
Naar aanleiding van de plannen voor de bouw van een nieuw museum op het landgoed Voorlinden om de Caldic-collectie onder te brengen, heeft de AVN contact opgenomen met de eigenaar en initiatiefnemer. Inmiddels is in goed overleg een communicatie- en adviestraject opgezet om de natuurwaarde van het landgoed in beeld te brengen en de actieve vrijwilligers van de Groene verenigingen – die al jarenlang inventarisaties uitvoeren op Voorlinden – te informeren en hun gegevens te betrekken bij het plan.

Dunea
De AVN maakt sinds begin 2011 deel uit van de Belangenraad van Dunea. In de Belangenraad worden actuele onderwerpen besproken die vooruitlopen op het natuurbeheer en het recreatiebeleid in Natura 2000-gebied Meijendel. De Belangenraad komt vier keer per jaar bijeen op locatie Meijendel.

De afgelopen jaren heeft de AVN samengewerkt met:
 

 • Commissie Loosduinen
 • Dunea
 • Egel opvang
 • Haags Milieucentrum
 • Haagse Bond voor Amateurtuinders
 • Haagse Vogelbescherming
 • Houd Vlietranden groen
 • IVN afd. Den Haag
 • KNNV afd. Den Haag
 • Landschapsbeheer Zuid Holland
 • Natuurmonumenten
 • ROVER
 • Stg Reigersbergen Marlot
 • Vrienden van Den Haag
 • Werkgroep Groen Duinoord
 • Wijkberaad Mariahoeve
 • Wijkberaad Walboduin
 • Wijkvereniging Archipel/Willemspark
 • Wijkvereniging Marlot
 • Willemsvaart
 • Zuid Hollands Landschap