Home » nieuwsbrief » We blijven kritisch over bouwplan van Ruysdaellaan

We blijven kritisch over bouwplan van Ruysdaellaan

De geplande bouw aan de Van Ruysdaellaan 41-69, zoals onlangs gepresenteerd in een ontwerpbesluit omgevingsvergunning, vormt een aanzienlijke bedreiging voor de ecologische verbindingen in de centrale groenzone van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Deze zone is van cruciaal belang voor de lokale fauna, waaronder beschermde vleermuizen die afhankelijk zijn van bomenstructuren en waterlopen. De gebouwen blokkeren deze verbindingen en vormen een barrière voor het natuurlijk verkeer van dieren. De AVN dient daarom nu een zienswijze in als de eerste stap in een bezwaarprocedure tegen de plannen.

 

Strijdig met gemeentelijk groenbeleid

In het bestemmingsplan is vastgelegd dat er een brede groene strook langs het water moet blijven bestaan om deze verbindingen te waarborgen. Helaas lijkt dit plan op de nieuwe omgevingsloketwebsite niet te zijn opgenomen, wat weinig goeds belooft voor de toekomst. Ook is het bouwplan strijdig met het groenbeleid voor de centrale groenzone zoals vastgesteld in het groenstructuurplan en andere beleidsdocumenten van de gemeente. Dit ondermijnt de transparantie en consistentie van het gemeentelijk beleid.

 

Waterberging en groenverlies

De bouwplannen omvatten ook een brede waterberging ten koste van bestaand groen. Volgens de aanvraag zal er zelfs tijdelijk water worden gedempt, wat de situatie voor de lokale fauna nog verder verslechtert. Bovendien nemen de geplande gebouwen een veel groter oppervlak in dan het huidige bouwvlak, waardoor er minder ruimte overblijft voor groen en bomen. Een groen dak op een parkeergarage kan nooit de voordelen van bomen en groen in de volle grond vervangen.

 

Juridische mogelijkheden

De AVN richt zich met haar bezwaren en procedures vooral op de impact van het bouwplan en de bomenkap op de centrale groenzone. Er is onvoldoende toetsing vooraf op de effecten hiervan, wat indruist tegen het gemeentelijk beleid om deze groenzone te behouden en versterken.

 

Belangrijke juridische punten zijn:

  1. Herplanting: Er is geen garantie voor de adequate herplant van 27 te kappen gemeentebomen aansluitend op de planlocatie en van de 13 eigen bomen op de locatie zelf, noch voor een langjarige onderhoudsplicht.
  2. Overleven van Bestaande Bomen: Het is onwaarschijnlijk dat de ca. 18 gemeentebomen tussen de sloot en de Stadstuin de bouw overleven en daarna heel dicht op de nieuwbouw kunnen blijven bestaan.

Alternatieven en aanbevelingen

Er zijn alternatieve plannen mogelijk die de ecologische schade kunnen beperken:

  • Handhaaf een brede groenstrook langs het water.
  • Bouw minder woningen om zo te voldoen aan de eisen voor verkeersveiligheid, luchtkwaliteit, waterberging en groenbeleid.
  • Overweeg hogere bouw om de footprint te verkleinen.
  • Heroriënteer het geplande u-vormige gebouw voor een betere ecologische integratie.

Conclusie

De huidige plannen bedreigen de ecologische en landschappelijke waarden van de centrale groenzone. Als natuurorganisatie dringen we aan op een heroverweging en herziening van het ontwerpbesluit, in overleg met omwonenden en andere belanghebbenden.

 

Afbeelding: omgevingsplan