Home » Doel en activiteiten AVN

Doel en activiteiten AVN

Doel

De AVN zet zich al bijna 100 jaar in om natuur en groen in Den Haag en omgeving te behouden en te verbeteren/versterken. Daartoe wordt met een kritisch oog gekeken naar ontwikkelingen op grote en kleine schaal. In de Natura 2000 gebieden, de grote groengebieden en de ecologische verbindingen daartussen, het groen in de wijken en bomen.
De eerste actie van de AVN in 1926 resulteerde in het behoud van de natuur in ‘Het Wapendal’.

In het algemeen is het streven een hoge biodiversiteit, dat wil zeggen een grote variëteit aan soorten planten en dieren. In natuurgebieden als de duinen gaat het daarbij om inheemse soorten, die daar vanzelf zijn gekomen.
De duinen vragen een ander beheer dan een landgoed of een buurtpark. Belangrijk is ook, hoe het groen gebruikt wordt.  In parken, plantsoenen en tuinen staan vaak ook planten die van elders zijn geïntroduceerd. Dat is geen reden om die weg te halen. Het is uiteraard wel belangrijk om invasieve exoten te bestrijden, zoals bijv. de Japanse duizendknoop.
Het beleid moet zo mogelijk worden gericht op het creëren van optimale omstandigheden voor spontane vestiging van wilde planten, met bijbehorende fauna, bijvoorbeeld vlinders en vogels.

 

Wat doen we om onze doelen te bereiken:

 • Kritisch volgen van beleid voor natuur, groen en bomen in Den Haag en omgeving en de toepassing ervan
 • Volgen van de ontwikkelingsvisies van de gemeentes in Den Haag en omgeving
 • Toetsen van aanvragen voor kapvergunningen in Den Haag en omgeving; en andere omgevingsvergunningen die effect hebben op de natuur
 • Beoordelen van bestemmingsplannen, omgevingsplannen en Buitenplanse omgevingsplanactiviteiten van de gemeente Den Haag en omgeving, met name ook wanneer er ontwikkelingen in worden vastgelegd die een impact hebben op het groen.
 • Beoordelen van beheerplannen voor groengebieden
 • Volgen van de plannen van de provincie Zuid Holland
 • Adviseren van gemeenteraadsfracties wat betreft groen/natuur en groeninitiatieven

 

Activiteiten daarvoor zijn:

 • Uitgeven Haagwinde met informatie over natuur en ontwikkelingen die daar invloed op hebben, sinds 2023 ook een maandelijkse Nieuwsbrief
 • Bijwonen van voorlichtingsbijeenkomsten
 • Aanzitten in klankbordgroepen
 • Schrijven van zienswijzen en bezwaarschriften
 • Inspreken in de gemeenteraad of Provinciale Staten
 • Ontwikkelen van eigen landschapsvisies
 • Public Relations uitdragen tijdens groene evenementen
 • Het organiseren van excursies in gebieden waar “wat aan de hand is”
 • Inzet voor aanleg van een nieuw natuur- en recreatiegebied, Vlietweiden