Home » Voorpagina

Zorgplicht voor zeehonden, ook in Scheveningen

De AVN krijgt, als belangenvereniging, regelmatig vragen. Niet alleen van leden, maar ook van anderen die zich zorgen maken over iets wat zij hebben geconstateerd. Vaak geven wij dit dan door aan de juiste instantie, de gemeente of de Omgevingsdienst Haaglanden bijvoorbeeld. Maar op sommige vragen kunnen wij niet direct reageren, behalve door het in de publiciteit te brengen.

Maak een rustzone op de zandmotor

De zandmotor voor de kust van Monster ligt er al een flink aantal jaren. Hoewel hij sneller dan verwacht terugspoelt naar de kust is het nog steeds een zeer breed strand, met op een aantal plekken embryonale duinen in ontwikkeling en een tweetal plassen die je ruimdenkend als binnenmeren kunt betitelen.

Ga nu eens eindelijk zoneren in de Nieuwe Driemanspolder in Zoetermeer

In mei 2022 al brachten de AVN en andere natuurorganisaties het belang van een zoneringsplan voor natuur en recreatie in de Nieuwe Driemanspolder onder de aandacht van de gemeente Zoetermeer. Dit initiatief was gestoeld op twee essentiële pijlers: ten eerste, de bescherming en voorkoming van verstoring van de buitengewoon rijke fauna in de Nieuwe Driemanspolder, en ten tweede, het streven naar duidelijkheid omtrent de keuze voor de hoofdfunctie, zijnde natuur of recreatie.

AVN project Vlietweiden van start

Op 9 februari heeft AVN voorzitter Dick Ooms het eerste exemplaar van de AVN brochure ‘Plan Vlietweiden’ aangeboden aan wethouder Robert Barker van de gemeente Den Haag. De brochure beschrijft hoe een nog ongeschonden poldergebied in de Vlietzoom behouden kan blijven, door het te ontwikkelen tot een natuurgebied, geschikt voor extensieve recreatie.

Meer bomen en struiken

“Ergens in het land loopt een weg. Die weg is er nog. Aan weerszijden daarvan waren bomen geplant en zo maakte die weg deel uit van een mooi stukje landschap. Nu is daar een kale vlakte. Wat is er gebeurd? Tegen één van die bomen had iemand zich doodgereden. Zeer waarschijnlijk onder invloed en met veel te hoge snelheid. Er werd niet gekozen voor snelheidscontrole of andere maatregelen. Nee, het was eenvoudiger de bomen om te zagen en dan maar meteen allemaal. Bomen zijn onze echte hulp in de strijd tegen te veel koolzuur, stikstof en fijnstof in ons leefmilieu. Laten we er daarom extra zuinig mee omgaan.”

Gemeente Leidschendam-Voorburg negeert natuurwaarden Vlietland Noord

In een uitgebreide Raadsbrief dd 7 november, over de beoogde Doorontwikkeling van Vlietland Noord, rept wethouder Bremer van Leidschendam-Voorburg met geen woord over de natuurwaarden van het gebied. Dit terwijl uit onderzoek is gebleken dat het gebied van grote betekenis is voor zeven vleermuissoorten en een diversiteit aan vogels, marterachtigen en andere dieren. Ook fungeert Vlietland Noord als een belangrijke schakel in ecologische verbindingen. De door de gemeente voorgestelde bouw van een villapark met 222 recreatiewoningen en een grote nieuwe horecavoorziening dreigt deze verbinding door te snijden. Opmerkelijk is dat de plannen strijdig zijn met het recentelijk uitgebrachte Groen Actieplan van de gemeente, dat streeft naar vergroening, versterking en verbinding van groene gebieden. De Algemene Vereniging voor Natuurbescherming AVN, het Burgerinitiatief Vlietland, de Vereniging Vrienden van Vlietland, de Bomenbond Rijnland en de Buren van Vlietland, roepen op tot heroverweging van het bouwplan.

Groene daken als oplossing voor natuur in de stad

‘Natuur kan het dak op’ schreef de AVN enthousiast toen de gemeente vijf jaar geleden begon met plannen de versteende Binckhorst te veranderen in een woonwijk. In de gelijknamige AVN-folder staan mooie illustraties van de daktuinen van J’ørn Copijn. Dubbel gebruik is de oplossing waar men woekert met ruimte.

De egel in Den Haag Zuidwest

De AVN wil de natuurwaarden in de stad beschermen en waar mogelijk versterken. Een recent verschenen ontwerp-structuurvisie presenteert Den Haag Zuidwest als een van de groenste wijken van de stad, met een helder raamwerk en weidse opzet van lanen, singels, parken en pleinen. In deze visie wil het stadsbestuur er deze groene kwaliteit behouden en versterken. Wel moet het gebied duizenden extra woningen krijgen.