Home » NIEUWS » Advies AVN en Stichting Duinbehoud beheer halfverharde natuurhellingen Haven Scheveningen

Advies AVN en Stichting Duinbehoud beheer halfverharde natuurhellingen Haven Scheveningen

De AVN heeft samen met de Stichting Duinbehoud een adviesbrief aan de gemeente Den Haag gestuurd voor het beheer van halfverharde natuurhellingen bij de haven van Scheveningen. De voorgestelde maatregelen zijn gericht op het bevorderen van de biodiversiteit en het behoud van de natuurlijke schoonheid van deze hellingen.

Ons advies is om de hellingen die de havenhoofden markeren, nooit te maaien of borstelen. Deze ongestoorde gebieden bieden een waardevolle habitat voor diverse planten en dieren. Door menselijke inmenging tot een minimum te beperken, kunnen deze hellingen uitgroeien tot toevluchtsoorden voor inheemse soorten.

Voor de overige hellingen wordt aanbevolen om jaarlijks één keer te maaien tussen eind augustus en begin september. Hierbij is het van belang om nooit borstelapparatuur te gebruiken, aangezien dit de ecologie van de hellingen kan verstoren. Daarnaast wordt voorgesteld om de randen van 75 cm vaker te maaien, om een verzorgd uiterlijk te behouden.

Om de natuurlijke staat van de hellingen te herstellen zou het asfalt uit het basalt bij de helling gelegen bij de Hellingweg, verwijderd moeten worden. De helling kan daarna worden geënt met maaisel, waardoor een natuurlijke vegetatie kan gedijen.

Om de ecologische waarde van de hellingen te waarborgen, wordt aanbevolen om deze in te delen als “ecologisch waardevolle halfverharding”. Dit concept is al eerder toegepast in Den Haag, bijvoorbeeld op de eindhelling van het Verversingskanaal. Deze classificatie moet dan vervolgens planologisch en/of in een integraal beheerplan vastgelegd worden om de bescherming op lange termijn te waarborgen.

Wij raden aan het beheer in of vóór 2026 te evalueren, indien nodig ondersteund door een ecologisch adviesbureau en/of FLORON-consulent. Dit proces zal helpen om de effectiviteit van de voorgestelde maatregelen te beoordelen en waar nodig aanpassingen te doen om het beheer verder te optimaliseren.

Wij hebben gezien dat de hellingen te vroeg en te vaak worden gemaaid. Dit is schadelijk voor de natuurontwikkeling. Daarom stellen we voor dat de onlangs aangestelde BOA (Buitengewoon Opsporingsambtenaar) voor Natuur en Milieu van de Haven onderzoek doet en passende maatregelen treft. Deze stap is van belang om de naleving van het beheerplan te waarborgen en verdere schade aan de natuur te voorkomen.

De AVN is al een tijdlang bezig aandacht te vragen voor mogelijke natuurontwikkelingen in het Zeedorpengebied wat de haven is. Zie bijvoorbeeld de  AVN rapporten  Natuurrijk Scheveningen en handreiking noordelijk havenhoofd/