Home » Zienswijzen » Pagina 2

8 december 2022 – Achtertuinen vogelvrij door misplaatste bezuiniging – inspraak voor de commissie leefomgeving

Bomen zijn belangrijk om klimaatverandering tegen te gaan. En, zoals staat in het coalitieakkoord: “Mensen wonen, werken en verblijven graag in een groene omgeving. Zeker bomen hebben belangrijke waarde voor mensen in hun woonomgeving. Door klimaatverandering krijgt de stad steeds vaker te maken met hitte, wateroverlast en ander extreem weer. Meer bomen en groen bieden […]

20 november 2022 – AVN reactie op de concept Visie Groot Solleveld

Samenvatting van de AVN voorstellen: * Bescherm het kwetsbare Natura 2000 gebied: maak groene bufferzones ernaast, geen nieuwe paden, handhaving, * Maak een rustgebied in het kustgebied, zoneer de zandmotor, * Zorg voor zorgvuldige zonering ook in het achterland, Zee tot Zweth, landschapspark Madestein * Maak een groen netwerk in de woningbouwgebieden, beperk verharding, * […]

16 september 2022 – Zienswijze AVN HOV Binckhorst

De AVN reageert hierbij op de door de verschillende overheden aangedragen voorlopige voorkeursvariant 1T voor een HOV verbinding door de Binckhorst tussen Den Haag CS en Station Voorburg. Omgevingsplan en ecologische zone Uitgangspunt van deze zienswijze is de in het Omgevingsplan Binckhorst opgenomen ecologische zone (Broeksloot, langs de Maanweg, op de grens van Den Haag […]

14 september 2022 – inspraak ambitiedocument omgevingswet

We stuurden vorig jaar een Reactie op Ambitiedocument Omgevingsvisie, daarom nu kort. In de evaluatie van het pilot omgevingsplan Binckhorst staat het duidelijk: er was aan de voorkant te beperkt nagedacht over “wat sowieso echt moet en wat echt niet kan”. Dat is een belangrijke les voor de omgevingsvisie, waar ambities en beleid duidelijk in […]

14 september 2022 – inspraak Actualisatie Haagse aanpak stikstof

Stikstof emissie verminderen is van groot belang voor de kwaliteit van de drie bijzondere, beschermde natuurgebieden bij Den Haag: Meijendel, Westduinen en Solleveld. Maar uiteraard ook voor het vele andere groen dat de stad rijk is. Minder brandnetels en bramen, meer orchideeën en andere bijzondere planten ! Maar zoals we allemaal weten, de vermindering is […]

12 september 2022 – Open brief Recreatiewoningen Vlietland Noord

De AVN heeft de ontstane maatschappelijke onrust over de weer opgeleefde plannen voor de bouw van 222 recreatiewoningen in Vliet land Noord goed gevolgd. Alles overwegende brengt de AVN in deze brief alternatieven voor het huidige plan onder uw aandacht, waarbij meer bos en bomen worden gespaard, en meer groen rond de recreatiewoningen wordt aangelegd. […]