Home » NIEUWS » Wetenschappelijke steun voor natuurontwikkeling in het Watergat in Monster

Wetenschappelijke steun voor natuurontwikkeling in het Watergat in Monster

Zoals u uit de berichten in de Haagwinde en andere kanalen met regelmaat kunt lezen is er in de gemeente Westland, bij Monster, nog een klein stuk land over waar de gemeente woningbouw heeft gepland. De AVN en diverse andere organisaties strijden en pleiten er al jaren voor om dit stukje ex-kassengebied pal tegen de duinrand en het Natura 2000-gebied aan, in ieder geval voor een gedeelte een natuurbestemming te geven.

In overleg met de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland hebben studenten van Hogeschool In-Holland onderzoek gedaan naar mogelijke locaties voor duinrellen. En nee, dat zijn geen pretparken, en ook zijn het geen illegale veldslagen van hooligans.

Duinrellen zijn ondiepe gegraven watergangen die onder vrij verval kwelwater (opkomend grondwater) afkomstig uit de duinen afvoert. Zij brengen diverse waarden voor het landschap met zich mee. Daarbij gaat het om natuurwaarden, cultuurhistorische waarden en de grondwater regulerende werking.

De resulterende afstudeerscriptie is van kloek formaat en ziet er degelijk uit. Er zijn zeven locaties onderzocht waar mogelijk duinrellen gecreëerd kunnen worden. Over het Watergat is het rapport heel positief.

Na bestudering van kaartmateriaal concluderen de studenten dat er vroeger mogelijk enkele wateringen (rechtgetrokken duinbeken) gelopen hebben. Dit biedt mogelijkheden voor herstel. Op de geraadpleegde kaarten zijn een drietal wateringen terug te vinden: de Goeswatering (waarbij de aanduiding ‘goes’ mogelijk betrekking heeft op het stromende karakter van deze watergang), de Solvelder watering en een naamloze watering waarvan het eerste gedeelte in het landschap nog zichtbaar is als een ondiepe droge sloot.
Bij Watergat aan de binnenduinrand van de Monsterse duinen liggen plannen voor realisatie van een nieuwe woonwijk, waarbij ook een plan is opgesteld om meer kwelafhankelijke natuur daar te creëren. Hierin zou een duinrel van toegevoegde waarde kunnen zijn. Vermoedelijk is op deze locatie voldoende kwel aanwezig is om een duinrel te kunnen voeden.