Home » NIEUWS » Verwachtingen hoog gespannen met de nieuwe coalitie

Verwachtingen hoog gespannen met de nieuwe coalitie

De nieuwe coalitie in Den Haag, bestaande uit D66, GL, PvdA, PvdD, Denk en CDA, heeft ambitieuze plannen aangekondigd om de natuur in de stad te beschermen en te vergroenen. Het coalitieakkoord, dat onlangs is gepresenteerd, legt de nadruk op het behoud van bomen, groen, en de uitbreiding van natuur in de stad. Een hoopgevend begin!

Een opvallende maatregel in het akkoord is het streven naar de ‘3-30-300-regel’. Deze regel houdt in dat vanuit elke woning drie bomen zichtbaar moeten zijn, dat 30% van een wijk in de schaduw van een boom moet vallen, en dat iedereen binnen 300 meter van zijn woning een groene verblijfsplek moet hebben.

Belangrijk is ook de herziening van de criteria voor kapvergunningen. De coalitie is vastbesloten om zuinig te zijn op bomen en zal bomen alleen kappen als er geen andere oplossing is. Ook in achtertuinen zal een kapvergunning vereist zijn. Het behoud van groen in de stad wordt verder onderstreept door de Stedelijke Groene Hoofdstructuur, die van levensbelang is voor de lokale fauna. Deze structuur zal duurzaam in stand worden gehouden en versterkt waar mogelijk. Van een zo donkergroene coalitie kun je ook nauwelijks anders verwachten. In diverse gebieden, waaronder Wapendal, Meijendel, en de Vlietzone, zal de natuur worden uitgebreid. Voor de Vlietzone wordt het Vijfslagenlandschap, waar de AVN het voorstel voor een natuurgebied ‘Vlietweiden’ heeft gedaan, expliciet genoemd! In Meijendel wordt samengewerkt met de eigenaren van het naastgelegen Uilenbos om het natuurgebied te versterken. De strandvisie van Den Haag zal benadrukken dat natuur de hoogste prioriteit heeft in Natura2000-gebieden, wat gevolgen heeft voor de activiteiten op het naastgelegen strand.

Het akkoord omvat ook plannen voor groen en duurzaam bouwen, met de nadruk op voldoende groene, onverharde ruimte voor bomen en groen in de volle grond. De coalitie zal inwoners en ondernemers goed betrekken bij het opstellen van een omgevingsvisie voor 2050, met heldere kaders,  en wil ervoor zorgen dat inwoners eerder worden betrokken bij bouwplannen door middel van een participatiegids. Tot slot benadrukt de coalitie haar inzet voor het bevorderen van groene initiatieven in de stad. Ook wordt gestreefd naar het verminderen van doorgaand verkeer in woonwijken door de invoering van een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur als norm. Dat lijkt niet van belang voor de natuur, maar het betekent dat in de wijken die aangrenzen de stikstofuitstoot van verkeer drastisch kan verminderen.

Hopelijk kunnen we de coalitie er aan houden, en lukt het om dit mooie beleid daadwerkelijk uit te voeren!.