Home » NIEUWS » Succesje bij de Van Ruysdaellaan in Leidschendam

Succesje bij de Van Ruysdaellaan in Leidschendam

Bestuursrecht blijft een bijzondere tak van sport. Soms kan een rechter een verzoek afwijzen, maar dusdanige beloftes afdwingen van de 'tegenpartij', dat de natuur er toch mee geholpen is.

In de vorige nieuwsbrief, in november 2023, stond een bericht over de kop van de van Ruysdaellaan in Leidschendam. Daar moet een bestaand bescheiden kantoorgebouw door een appartementencomplex vervangen worden dat over de hele breedte van de centrale groene zone komt te staan en deze ecologische verbinding daarmee vrijwel volledig blokkeert. De AVN heeft, samen met de Stadstuin Rusthout en Duurzaam Leidschendam-Voorburg bezwaar gemaakt tegen de verleende natuurvergunning, vooral omdat deze met een aantal belangrijke foerageer- en vliegroutes voor vleermuizen geen rekening houdt.

 

Nu is het zo dat een projectontwikkelaar, met de ontheffing in de hand, kan doen wat volgens deze toegestaan is. In dit geval zouden bijvoorbeeld voorbereidende werkzaamheden, als het rooien van struiken, al een ernstige verstoring kunnen betekenen voor de vleermuizen.

 

Het feit dat ergens een bezwaarprocedure tegen loopt, is op zich niet genoeg om werkzaamheden te stoppen. Voor urgente gevallen is er in het bestuursrecht de zogenaamde Voorlopige Voorziening (VoVo). Dat houdt in dat een bestuursrechter kan bepalen dat bijvoorbeeld het kappen van bomen of andere werkzaamheden niet mogen beginnen totdat de bezwaarprocedure is afgerond. Nuttig, want een gekapte boom krijg je niet meer terug, ook als je bezwaar achteraf wordt toegekend.

 

Omdat het hier gaat om een aantal zeer gevoelige vleermuissoorten, en ook het weghalen van struikgewas en het langdurig dempen van waterwegen al desastreus zou zijn, heeft de de Stadstuin Rusthout, samen met de AVN en Duurzaam Leidschendam-Voorburg, een VoVo aangevraagd. Op 11 januari deed de rechter mondeling uitspraak. Het lijkt verloren, want de rechter heeft de VoVo afgewezen. Je zou kunnen zeggen, de projectontwikkelaar mag zijn gang gaan.

 

Gelukkig is dat niet zo, want op de procesdag heeft de rechter de bezwaren grondig laten uitleggen en vervolgens de projectontwikkelaar de toezegging laten doen dat er geen struikgewas zou verdwijnen, geen bomen gekapt zouden worden en niet zou worden gedempt zolang niet alle ontheffingen en vergunningen definitief zijn. Bovendien bleek tijdens de zitting dat voor het dempen van de watergangen nog een aparte ontheffing van de wet natuurbescherming vereist is.

 

Ook heeft de rechter aangegeven dat de AVN onmiddellijk naar de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) kan stappen als er toch iets zou gebeuren wat beschermde natuur in gevaar brengt. De ODH is verantwoordelijk voor het naleven van de wet natuurbescherming in onze regio. Deze ODH weet dat ze onmiddellijk in actie moet komen als wij – terecht- aan de bel trekken.

 

Kortom: een verloren VoVo, maar toch een opsteker.