Home » persbericht » Persbericht: Bezwaar natuurvereniging tegen volbouwen groenzone Leidschendam

Persbericht: Bezwaar natuurvereniging tegen volbouwen groenzone Leidschendam

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft in een beleidsdocument getiteld Groenstructuurplan uit 2009 en het Uitvoeringsprogramma Groenstructuurplan uit 2012 een centrale groenzone vastgesteld, die blijkens deze nota’s verder vergroend moet worden. Deze zone loopt langs de historische landelijke Achterweg, verbindt diverse groengebieden met elkaar en is uitermate belangrijk voor de biodiversiteit omdat ze voorkomt dat die groengebieden ‘eilanden’ worden. De gemeente heeft juist in die ‘centrale groenzone’ een groot nieuw gebouw gepland, wat feitelijk deze zone vrijwel in de volle breedte zal afsluiten. Er mag weliswaar in de groenzone gebouwd worden, maar afsluiten met een muur kan toch niet de bedoeling zijn. Door open zones tussen gebouwen over te laten worden in ieder geval de vliegroutes van vogels en vleermuizen niet afgesneden. Helaas heeft de provincie Zuid-Holland nu een beschikking afgegeven waarmee uitvoering van dit project dichterbij komt. De Algemene Vereniging voor Natuurbescherming in ‘s Gravenhage en omstreken (AVN) heeft bij de provincie Zuid-Holland bezwaar ingediend tegen de verleende ontheffing wet natuurbescherming (wnb) voor bouwproject Van Ruysdaellaan te Leidschendam. In de vergunning wordt toestemming verleend voor “het opzettelijk verstoren, alsmede het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis  in verband met het uitvoeren van sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden op de genoemde locatie”. De dwergvleermuis is een beschermde diersoort.

Vervanging bescheiden kantoorgebouw door zeer groot appartementencomplex
In bouwproject Van Ruysdaellaan zal het huidige bescheiden kantoorgebouw aan de noordoostzijde vervangen worden door een U-vormig appartementengebouw over de volle breedte van de kavel en daarmee vrijwel over de volle breedte van de groenzone. De hoogbouw van 4-7 verdiepingen zal straks reiken tot pal naast de Stadstuin Rusthout en het omringende heempark. Momenteel wemelt het daar van vogels en vleermuizen. Het project zal daardoor nesten en fourageergebieden van deze diersoorten ernstig verstoren, maar ook bijvoorbeeld vliegroutes van en naar deze plaatsen. Vooral vleermuizen kunnen niet zomaar om of over zo’n massief blok heen. Aldus stelt Sander Wennekers, die namens de AVN verschillende bouwplannen van Leidschendam en Voorburg in de gaten houdt.

 

Stilzwijgende ontheffing voor nog vier soorten vleermuizen
De ontheffing is ook voor de kap van bomen en het bouwrijp maken voor en bouwen van het nieuwe gebouw.   Daardoor impliceert deze beschikking ook stilzwijgend toestemming om de foerageerplekken en essentiële vliegroutes van de op deze locatie ook aanwezige ruige dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis en watervleermuis te beschadigen en/of vernietigen. Ook tegen deze impliciete ontheffing voor vier andere door de wet beschermde soorten vleermuizen heeft de AVN bezwaar aangetekend.

 

Het onderbouwende onderzoek heeft belangrijke hiaten
In de beschikking wordt gelukkig wel op de aanwezigheid van al deze vleermuissoorten gewezen. Maar ten onrechte wordt gesteld dat het omliggende groen en de watergangen niet worden aangetast. Terwijl in feite in totaal 64 bomen zullen worden gekapt. Ook zullen drie watergangen rond het plangebied langdurig geheel of gedeeltelijk worden gedempt. Kortom, in tegenstelling tot wat er in de ontheffing wordt gezegd, worden hier essentieel foerageergebied en essentiële vliegroutes van een flink aantal vleermuizen beschadigd. Voor een vleermuis maakt het niet veel uit dat dat ‘slechts’ een paar jaar duurt. De schade is dan al toegebracht.

 

De maatschappelijke onderbouwing van de beschikking is eenzijdig
De  beschikking wijst op het grote maatschappelijk belang van woningbouw in onze regio. De AVN verzet zich dan ook niet tegen nieuwbouw binnen de huidige bouwvlek. Het echte probleem van dit plan is meer het feit dat het grote nieuwe gebouw over de volle breedte van de bouwkavel gepland is en daarmee vliegroutes van en naar nest en fourageerplekken definitief onmogelijk maakt.

 

Groene ruggengraat en ecologische verbindingszone
Sander Wennekers stelt hierover: “Volgens het Groenstructuurplan van de gemeente vormt de Centrale Groenzone de groene ruggengraat van Leidschendam-Voorburg, die op termijn versterkt en bij voorkeur verbreed moet worden. Maar als er in onze gemeente gebouwd moet worden, zijn dit soort hooggestemde teksten doorgaans snel vergeten.”  Hij wijst er op dat het project de ecologische verbindingen in de hier toch al smalle groene zone radicaal zal onderbreken. “Terwijl elke bioloog weet hoe belangrijk het is om ecologische verbindingen in stand te houden”, aldus Wennekers.

 

Tekst van het bezwaarschrift
Wilt u ons bezwaarschrift er op nalezen: Klik hier