Home » 16 oktober 2023 – Bezwaarschrift tegen beschikking Wet Natuurbescherming inzake Van Ruysdaellaan Leidschendam

16 oktober 2023 – Bezwaarschrift tegen beschikking Wet Natuurbescherming inzake Van Ruysdaellaan Leidschendam

De AVN tekent bezwaar aan tegen de Beschikking Wet Natuurbescherming, Van Ruysdaellaan Leidschendam, dd 13 september 2023, om ‘een ontheffing te verlenen voor het opzettelijk verstoren, alsmede het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis in verband met het uitvoeren van sloop en nieuwbouwwerkzaamheden’ op de genoemde locatie Van Ruysdaellaan 41-69, 2264 TK te Leidschendam. Aangezien deze ontheffing naast het slopen van het bestaande kantoorgebouw ook het kappen van bomen en het bouwrijp maken voor en bouwen van een appartementencomplex omvat, waarbij tijdelijk drie watergangen deels zullen worden gedempt, impliceert deze ontheffing ook stilzwijgend toestemming om de foerageerplekken en essentiële vliegroutes van de op deze locatie veelvuldig aanwezige ruige dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis en watervleermuis te beschadigen en/of vernietigen. Ook tegen deze impliciete ontheffing voor vier andere door de wet beschermde soorten vleermuizen maakt de AVN bezwaar. In essentie heeft de AVN twee argumenten voor dit bezwaar die in het bezwaarschrift worden uiteengezet.