Home » Voorpagina » Persbericht: AVN presenteert plan voor behoud schaarse natuur Vlietzone

Persbericht: AVN presenteert plan voor behoud schaarse natuur Vlietzone

“Gebruik de Vlietzone tussen Leidschendam, Vliet, A4 en A12 niet alleen om te voorzien in de ruimtebehoefte voor mobiliteit, bedrijvigheid en sport! Maak ook concrete plannen om de nog resterende natuur en de cultuurhistorische waarden van dit bijzondere gebied veilig te stellen.” Aldus betoogt voorzitter Dick Ooms van de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor Den Haag en omstreken (AVN). Hij heeft dit standpunt vandaag nader toegelicht tijdens de vergadering van de Commissie Ruimte, Wonen en Economie van de Provinciale Staten van Zuid-Holland.

 

AVN lanceert ‘Plan Vlietweiden’
Om ook in de toekomst dit nu nog open landschap te borgen heeft de AVN het ‘Plan Vlietweiden’ ontworpen. Dit plan voorziet in de ontwikkeling van een natuur- en recreatiegebied van ongeveer 20 hectare in het noordelijk deel van de Vlietzoom, waar nu nog steeds een ononderbroken uitzicht over het historische slagenlandschap vanaf de A4 tot aan de Vliet aanwezig is. Het plan draagt bij aan het vergroten van de biodiversiteit en klimaatadaptatie en haakt ook in op de provinciale bossenstrategie door de aanleg van bosschages langs onder andere de A4. Het voorstel omvat tevens plas-dras zones, natuurbeleving vanuit de bosrand, een vogelkijkhut, extensieve recreatie, faciliteiten zoals een joggingpad en een fietspad, en ruimte voor een voedselbos en een natuurspeelplaats.

 

AVN is bezorgd over de toekomst van de Vlietzone
De AVN ziet dan ook met lede ogen aan dat de gemeente Den Haag blijkens een recente brief aan de Commissie Ruimte bezwaar maakt tegen het Toekomstbeeld Ambitiedocument Vlietzone, waarin volgens de gemeente te weinig aandacht zou worden geschonken aan mobiliteit en bedrijvigheid, terwijl natuur een te prominente plaats zou hebben gekregen. In haar verklaring benadrukte de AVN dat zij het ambitiedocument van de provincie, dat voortkwam uit participatiesessies waar zij aan heeft deelgenomen, juist toejuicht. De toekomstvisie die hieruit voortkwam, dient volgens de vereniging als leidraad voor verdere ontwikkelingen in de Vlietzone.

 

Behoud van de natuur vereist ook het maken van keuzes
De AVN beseft dat de totale ruimtebehoefte voor verkeer, economische bedrijvigheid, sport, recreatie en woningbouw de beschikbare ruimte in de Vlietzone overschrijdt. Dit vereist het maken van keuzes. Echter, zo stelt voorzitter Dick Ooms, “Wij zien een gebrek aan concrete plannen voor natuur, recreatie en het open landschap. Deze drie zijn van groot belang voor de groeiende bevolking van de stad. Zonder concrete plannen voor deze functies  wordt de natuurbeleving beperkt tot wandelpaden tussen sportvelden en volkstuinen. Dit staat haaks op de waardevolle “schatkamer aan groen, blauw, cultuurhistorie en open landschap”.

 

Vervolgstappen
De AVN gaat nu haar voorstel voor Plan Vlietweiden op korte termijn samen met andere partijen uitwerken, en zal het daarna aan de ambtelijke staf van de Provincie voorleggen. Vervolgens zal het plan worden toegestuurd aan de gedeputeerde en de commissieleden. De vereniging hoopt dat dit voorstel zal bijdragen aan het behoud van natuur en het open landschap in de toekomstige Vlietzoom, zodat inwoners van de stad kunnen blijven genieten van deze waardevolle gebieden.