Home » NIEUWS » Pagina 2

Stukken 2022 Extra ALV

Hieronder vindt u de stukken ter voorbereiding van de digitale ALV op 20 juni 2022. De wijzigingen in de statuten kunt u inzien. Wij mogen deze helaas niet op de web site publiceren. Mailt u naar info@avn.nl voor een afspraak. CONCEPT verslag algemene ledenvergadering AVN van 23 april 2022

Algemene Ledenvergadering 23 april in Villa Ockenburg.

Op zaterdag 23 april aanstaande om 10.30 uur houdt de AVN haar Algemene Ledenvergadering. Zaal open: 10 uur. De vergadering zal plaatsvinden in de theaterzaal van Villa Ockenburgh, Monsterseweg 4, Den Haag   Programma: Zaal open om 10.00 uur Aanvang vergadering in de theaterzaal 10.30 uur Einde vergadering ca 12.00 uur Lunch 12.00 – 12.45 […]

Jaarstukken 2021

Hieronder vindt u de stukken ter voorbereiding van de ALV op 23 april 2022. Agenda ALV 23 april 2022 Concept Verslag digitale ALV 17 april 2021 Jaarverslag over 2021 portefeuillehouders Jaarverslag over 2021 bestuur Resultaat 2021 en begroting 2022 Balans 2021 Verslag kascommissie over 2021

23 april jaarlijkse ALV

Op zaterdag 23 april aanstaande houdt de AVN haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Wij hadden daarvoor een locatie gereserveerd, maar dat ging te elfder ure niet door. Wij zoeken naarstig naar een alternatieve locatie.
Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar. De vergadering begint om 10.30 uur en duurt tot 12.30 uur.
We nodigen u na de ALV uit voor de lunch en aansluitend een lezing. Piet Jonker, voorzitter van de Stichting Duinbehoud, houdt na de lunch een lezing met als titel ‘Behoud de duinen’. Welke bedreigingen zien we op de duinen afkomen, zoals zeespiegelstijging, stikstofemissie, toenemende recreatiedruk, welke kansen/mogelijkheden zijn er die dreigingen te pareren.

Twee AVN excursies

Vaak ploegen we voor u hele stapels papier door. Gelukkig hoeven daar geen bomen meer voor te worden geveld, maar het aantal pagina’s is alleen maar groter geworden in het digitale tijdperk. Alles heeft zijn keerzijde. Dat doen wij graag, maar af en toe is het toch tijd voor een ander soort activiteit. De coronamaatregelen lijken voorbij, het wordt voorjaar, tijd om weer samen op pad te gaan in de natuur! De AVN organiseert twee excursies voor u. Beide zijn in een gebied dat in het nieuws is.

Project groene strand

In tegenstelling tot de duinen wordt het strand niet gezien als een natuurgebied. Mensen die weleens op stranden komen waar niet met grote machines het zand wordt schoongeveegd weten dat het er heel anders uit kan zien dan de meeste stranden voor de Nederlandse kust. Een aantal organisaties is daarom met een nieuw initiatief gestart: […]

Kappen in de Bosjes

Na uitgebreide informatierondes, met wandelingen, uitleg en veel informatie is in opdracht van de gemeente begonnen met de uitvoering van het beheerplan Scheveningse Bosjes

Groenzone Haagse Beek

In 2018-2019 is er een flinke renovatie uitgevoerd van de drukke weg tussen Kijkduin en Houtrust. De weg is teruggebracht naar één rijstrook, een aantal kruispunten is vervangen door rotondes en er is een ventweg aangelegd. Ook zijn er vrijliggende fietspaden en betere oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd.