Home » NIEUWS » Mogelijke natuurontwikkeling vijf hectare weiland aan de Oostvlietweg in Leidschendam

Mogelijke natuurontwikkeling vijf hectare weiland aan de Oostvlietweg in Leidschendam

Aan de Oostvlietweg in Leidschendam ligt 5,5 hectare weiland, waar nu alleen nog af en toe de koeien van een buurman grazen.  Hier is wellicht natuurontwikkeling mogelijk, waarbij AVN kan ondersteunen. Het gebied is privé eigendom.

Het betreft een langwerpige, enigszins T-vormige kavel, waarvan het brede deel zich bevindt in het dijklichaam langs de Oostvlietweg en de poot bestaande uit twee 500m lange, smalle polderslagen zich uitstrekt tot aan het fietspad door de Leidschendammerhout. Achter het fietspad liggen kleine plassen met ruigtes, in eigendom en beheer bij SBB.

De kavel behoorde ooit aan een 19e eeuwse boerderij, die was gelegen aan de noordwestzijde van de Vliet. Aan de Oostvlietweg bevond zich de zomerstal voor het melkvee. Het bedrijf is rond 1980 als zodanig gestopt. In het dijklichaam staan nog enkele oude opstallen en er worden caravans gestald.

Volgend jaar wordt naar verwachting in het dijklichaam een woningbouwproject met vier woningen gerealiseerd. De rest van het dijklichaam en de twee polderslagen houden een agrarische bestemming. Momenteel mag een naburige boer er af en toe zijn koeien weiden, maar er is geen realistisch perspectief voor hernieuwde agrarische bedrijfsvoering. De eigenaar zou graag zien dat hier natuur wordt ontwikkeld.

Mogelijkheden voor natuurontwikkeling
Het gebied is vrijwel geheel en al grasland, maar links achterin is sinds twee jaar een deelgebied van een half à heel hectare doelbewust verruigd. Hier is nu al sprake van hoger opgaande begroeiing, maar hiervan is nog geen inventarisatie beschikbaar.

Naar verluidt kan de weidegrond in dat deel van de polder bij langdurige regen erg drassig zijn. Het overige deel van het weiland is in het verleden vermoedelijk enige malen met drijfmest bemest. Mate waarin en frequentie worden nog nagetrokken. Dit kan van belang zijn bij toekomstige natuurontwikkeling.

De kavel zelf is nu waarschijnlijk nog geen rijke biotoop, maar volgens Waarneming.nl worden er in de omringende Leidschendammerhout veel vogelsoorten (onder meer boerenzwaluw, huiszwaluw, rietzanger, rietgors, zwartkop, ooievaars, blauwe reiger, tuinfluiter, spotvogel, gaai, roodborsttapuit, torenvalk, zanglijster, putter, nachtegaal, koekoek, fazant) waargenomen. Ook zitten er verschillende soorten vlinders en worden er af en toe marterachtigen waargenomen. Van de flora hebben we nu nog geen beeld. Als natuurontwikkeling op de kavel eenmaal vrij baan krijgt, zal er ongetwijfeld soortenuitwisseling met en vanuit de Leidschendammerhout gaan plaatsvinden. Binnenkort doet de AVN een nadere inventarisatie van het gebied.

Recent is een aantal schetsontwerpen voor herontwikkeling van het gebied gemaakt. Essentieel in het ontwerp zijn de volgende elementen:

  • behoud van het vrije uitzicht over de polder;
  • geen bos, wel struweel en eventueel een kleine boomgaard en een houtwal of knotwilgen;
  • deels plas-dras gebied met verbrede waterloop en natuurlijke oever;
  • deels natuurlijk beheerd grasland;
  • vanaf het fietspad een natuurpad tot in het gebied, met toegang tot een vogelkijkhut of -wand.