Home » NIEUWS » Coalitieakkoord in Den Haag en de implicaties voor Den Haag Zuidwest

Coalitieakkoord in Den Haag en de implicaties voor Den Haag Zuidwest

Met zo’n groen college is het niet gek dat de AVN veel positieve punten leest in het “Haags Akkoord”, het coalitie akkoord van het nieuwe college, met zijn doelstelling om een leefbare stad te creëren. Een leefbare stad, zoals vastgelegd in het akkoord, wordt gedefinieerd als een groene stad. Daarnaast legt het akkoord de nadruk op verticaal groen, buurttuinen, eetbaar groen en groene grachten. Een veelbelovende visie die we graag willen verwezenlijken, ook in Zuidwest Den Haag.

De AVN heeft altijd gestreefd naar een stad waarin de natuur kan doordringen. Het stadsdeel Zuidwest Den Haag lijkt zich bij uitstek te lenen voor deze visie. Oorspronkelijk ontworpen om bewoners van sloppenwijken een nieuwe en gezonde woonomgeving te bieden, biedt de groen-blauwe structuur de mogelijkheid om de natuur te bevorderen terwijl de stad zich verdicht. Maar met verdichting blijft het altijd oppassen, vooral bij de relatie tussen grondgebonden groen en ‘dakgroen’. Het is van cruciaal belang dat die relatie er komt!

Het Haags Akkoord belooft de uitvoering van de bestaande structuurvisie voor Zuidwest en benadrukt de voortzetting van het Nationaal Programma Zuidwest, gericht op structurele verbeteringen voor de inwoners in de komende twintig jaar. Binnen dit kader juicht de AVN toe dat er beleid wordt geïmplementeerd voor groen en duurzaam bouwen. Ook wordt onderzocht of er meer ruimte kan worden gecreëerd voor groen bij de ontwikkeling van deelgebied “Dreven”.

De groene ambities in het akkoord voor gebiedsontwikkeling omvatten het sturen op voldoende groene, onverharde ruimte met bomen in de volle grond bij bouwplannen, en de koppeling van bouwontwikkelingen aan groen, openbaar vervoer en andere voorzieningen. Opvallend genoeg wordt daarbij ook gedacht aan het ‘uitruilen’ van parkeerplaatsen (de parkeernorm) tegen groen.

Hoewel het ruimtelijk raamwerk van de ontwerp-structuurvisie er veelbelovend uitziet, blijkt in de praktijk dat het groen toch onder druk kan komen te staan.

Daarom vraagt de AVN om specifieke aandacht voor enkele belangrijke punten:

  1. Het behouden van de groennorm op 22 vierkante meter per huishouden, in plaats van de voorgestelde 16 vierkante meter per huishouden, is cruciaal voor een groen Zuidwest Den Haag.
  2. De ecologische verbinding door de sportvelden Escamp in een integraal bestemmingsplan Bouwlust moet eerst worden vastgelegd en ontwikkeld voordat wordt overgegaan tot de bouw van bestemmingsplan Zichten 2 en 3.
  3. Groen op verhoogde daktuinen in halfopen bouwblokken mag niet als volwaardig groen worden beschouwd. Als deze bouwblokken toch worden gebouwd, moet ervoor worden gezorgd dat de binnentuinen een groenbestemming krijgen en dat de bouwconstructie bij het realiseren van een groene daktuin voldoende draagkracht biedt en ruimte laat voor het laten groeien van bomen vanaf het begin van het plan- en bouwproces.
  4. Bij Dreven fase 2 en andere plannen dient speciale aandacht te worden besteed aan het behouden van groen. Dit omvat het richten van openingen in de bebouwing langs groenstroken op het groen en het behoud van groen op maaiveldhoogte in de binnentuinen. Beperk verharding en bouwwerken die geen gebouwen zijn in het groen en in de binnentuinen. Vermijd ook hoogbouw van 70 meter in Dreven 1, aangezien dit wellicht niet past bij de omgeving en voorkom dat hogere wanden aan de rand van de groenstroken worden gepland.

Het is duidelijk dat Den Haag grote stappen wil zetten richting een groenere toekomst, en de AVN is daar blij mee. Maar zoals de ervaring leert is het niet genoeg om alleen globaal groen beleid neer te leggen. Het moet ook in de daadwerkelijke gebiedsontwikkeling van Zuidwest Den Haag terecht komen! Samenwerking en aandacht voor de groene details zijn de sleutel.