Home » NIEUWS » Wordt Transvaal prachtig groen?

Wordt Transvaal prachtig groen?

Een nieuwe studie van de gemeente Den Haag toont de kansen voor vergroening in de wijk Transvaal. Het is een studie die er prachtig uitziet. Het document is op de site van de gemeente Den Haag te vinden (vind het vergaderschema en vul dan in bij zoeken: RIS310589). Eerst zijn een stedenbouwkundige en een landschappelijke analyse gemaakt waarbij de rol van de openbare ruimte in beeld is gebracht. Hierbij is gebruik gemaakt van de ‘lange lijnen studie’, een al bestaande gemeentelijke studie voor aansluitingen met groene zones elders in de stad en van de ‘Visie wijk- en buurtgroen, Stadsdeel Centrum’, een nota die ingaat op het ontwikkelen van stadsnatuur en vooral ook het tegengaan van hittestress in de versteende buurt. De kansen voor vergroening zijn ingedeeld naar verschillende schaalniveaus: stadsniveau, wijkniveau, buurtniveau en blok-, straatniveau. Dat maakt het document leesbaar en geloofwaardig. Voor het (bij)planten van bomen is een aparte overzichtskaart gemaakt. Op deze manier zijn de groene plannen al uitgedacht als de gemeente op ander terrein aan de slag gaat, bijvoorbeeld bij de herinrichting van wegen of de aanleg van nieuw tramspoor. Dat noemt de gemeente ‘werk met werk maken’.

 

Speciale plekken in de wijk, die vaak ook op wijk- en stadsniveau een rol spelen noemt de studie ‘Specials’. Dit zijn complexe plekken die niet zomaar kunnen worden ‘vergroend’. Voor deze plekken zijn verbeeldingen en schetsontwerpen gemaakt. Een voorbeeld hiervan is het Paul Krugerplein. Daarnaast zijn er in het rapport zogenaamde Quick-wins benoemd. Dit zijn plekken op blok-, en straatniveau die vrij eenvoudig op korte termijn kunnen worden vergroend. Het zijn plekken en vergroeningsingrepen die eventuele stedelijke ontwikkelingen op de lange termijn niet in de weg staan.

 

De volgende stap is het starten van participatie met de buurt. Ook moeten de prioriteiten worden vastgesteld. De studie is een eerste stap naar een prachtig Transvaal.