Home » NIEUWS » Voorstellen voor de nieuwe coalitie van Den Haag

Voorstellen voor de nieuwe coalitie van Den Haag

Net als in 2018 heeft de AVN voorstellen gemaakt over natuurbeheer en leefbaarheid in de stad voor de nieuw te vormen coalitie. Daarbij zijn eerst alle partijprogramma's onderzocht op punten die van belang zijn voor de natuur, en ook voor participatie, zonder welke belangen- en wijkorganisaties geen rol kunnen spelen.

Ook voor de komende jaren blijft natuurbescherming van groot belang. Cruciaal daarvoor zijn de Natura 2000 gebieden en de stedelijke groene hoofdstructuur, de ecologische verbindingen, overig groen en bomen. Het is dan ook van belang dat het College de nieuwe Nota Natuur, de opvolger van de Nota ecologische verbindingszones, z.s.m. uitbrengt en omarmt in haar beleid. We stellen voor de recent door het College uitgebrachte nota Haagse iconen beter af te stemmen op de Nota Natuur. Met de nota “natuurinclusief bouwen” (dubbel gebruik van de ruimte zoals groene overkluizingen van wegen, groene daken boven garages en ontstening/vergroening van tuinen en de openbare ruimte) brengt men meer natuur de stad in. Het gaat erom dat we ruimte en leefgebied creëren voor vogels, vlinders, insecten en kleine zoogdieren. Zonder deze natuurlijke bewoners leven we immers in een steriele stad. Een groene omgeving bevordert gezondheid en leefbaarheid voor iedereen. Het maakt de stad ook aantrekkelijk als vestigingsplaats voor organisaties en bedrijven, hetgeen weer aanzet geeft voor werkgelegenheid.

 

Enkele actuele voorstellen van de AVN, samengevat:
• De Nieuwe Nota Natuur uitbrengen en omarmen, daar de Haagse Icoonprojecten aan toetsen en tegelijk aan de Raad voorleggen (met name het project voor de Verversingskanaal, daarover komt een AVN-brief)
• Zorg dat in het beleid wordt verankerd dat de aangewezen ecologische zones natuurlijk beheerd worden. Let daarbij op maaibeheer en haal niet een hele strook ondergroei in één keer weg (zie Nota ecologische verbindingszones over bomen, heesters, ruigtes, maaibeleid (Inrichting en Beheer 5.1-5.2, bijlage F).
• De nieuwe Bomennota uitbrengen en omarmen, Italiaanse populieren in principe behouden
• In de nieuwe Omgevingsvisie voor Den Haag natuur, groen en bomen beschermen en versterken, geen nieuwe ontwikkelingen in de Stedelijke Groene Hoofdstructuur toestaan, zie eerdere Raadsbesluiten
• Geen nieuwe fietspaden dwars door de natuur, maar aan de randen ervan: – Geen fietspad aan het eind van het Zwarte Pad, maar in plaats daarvan het bestaande recreatieve fietsnetwerk verbeteren – Het alternatieve voorstel van de AVN voor het recreatieve fietspad Wateringse Veld/ Zonnegaarde overnemen
• Langs de Haagweg in Westland / de Monsterseweg in Den Haag liggen talloze kleine en grotere bouwlokaties, in totaal 6000 woningen. Dit leidt tot een enorme toename van verkeer en stikstof depositie in Natura 2000 gebieden: maak daarvoor een plan-MER en implementeer alternatieven
• Maak van de Vlietzone geen ontwikkellocatie, zie ook de aangenomen motie ‘Geen bedrijfsruimten in het groen’, om met name de Vlietzone te beschermen
• Maak het beloofde evenementenpaspoort voor groengebieden (zie Agenda groen 2016). (Volg daarvoor de aangenomen Visie Westbroekpark en Scheveningse Bosjes’: dus geen vergunningen voor 6 evenementen in de nacht in de open lucht bij Café de Waterkant in het Westbroekpark)
• Verdieping Teldersweg voor betere oversteekbaarheid en vermindering geluidsoverlast in de Scheveningse Bosjes. Als er lightrail naast komt: onder de grond met die railverbinding!
• Bij vernieuwingen van het OV (Schaalsprong OV) tijdig onderzoeken hoe (oude) bomen kunnen worden behouden en indien noodzakelijk verplanten
• Het Noordzeestrand, havengebied en boulevard van Scheveningen vormen een belangrijke schakel en stepping stone tussen de Natura 2000 gebieden Meijendel en Westduinpark. Het is goed beheer, inrichting en planvorming beter in harmonie te brengen met deze functie (zie AVN rapport notitie zeehavennatuur 4.0 klein
• Implementeer het hitte-eiland project in de Rivierenbuurt (zie AVN-voorstel Kansenkaart Hitte-eiland 3.0)
• Groene daken op busabri’s (daarvoor komt een AVN-voorstel)
• Vuurwerkvrijezones in groengebieden (zie 2019-07-01 brief vuurwerk B en W-def. )

In het coalitieakkoord van april 2018 stonden een aantal goede punten voor natuur/groen/bomen, waarvan wij aanbevelen dat die ook in het nieuwe coalitieakkoord komen/ worden voortgezet:

 

Groen
• Er komt meer natuurlijke beplanting, groene daken, verticaal groen en geveltuintjes, met name in de meest versteende wijken.
• Aanpakken van de tien meest versteende plekken in iedere wijk.
• Een plan om bewoners en organisaties te stimuleren hun tuinen te vergroenen.
• Uitbreiding subsidieregeling voor groene daken.
• Achterstallig groenonderhoud wordt aangepakt en ecologisch beheer wordt de norm.
• Er wordt gezorgd voor natuurvriendelijke oevers en rustplekken voor watervogels in onze wateren.
• Plantsoenen en parken worden zo veel mogelijk vlinder- en bij-vriendelijk ingericht en beheerd.
• Moes- en volkstuinen zoveel mogelijk behouden en uitbreiden
• Het plan van aanpak dat naar aanleiding van de visie van de leden van de Denktank Scheveningse Bosjes, Westbroekpark inclusief Waterpartij is opgesteld, wordt uitgevoerd.

Bomen
• Er wordt zeer terughoudend omgegaan met het afgeven van kapvergunningen.
• Er komen fors meer (straat)bomen bij.
• De uitvoering van het populierenvervangingsplan wordt getemporiseerd, alleen de aantoonbaar onveilige populieren worden vervangen.
• Het behoud van bestaande bomen wordt als uitgangspunt verankerd in projectplannen en de aanbestedingen van werkzaamheden.

Kust
• Samen met betrokken partners versterken we de (natuur)waarde van het Nationaal Park Hollandse Duinen.
• We houden ons aan de afspraak in het Kustpact over “niet bouwen aan de kust”.
• Bij een verzoek om verlenging wordt op basis van de resultaten van de huidige proefperiode besloten over de bouw van strandhuisjes.
• Het stille strand blijft stil.

 

In onderstaande bijlage vindt u onze voorstellen voor natuur en participatie meer in detail uitgewerkt op basis van de partijprogramma’s.

2019-11-06 AVN voorstellen voor de nieuwe coalitie