Home » nieuwsbrief » Van Ruijsdaellaan revisited

Van Ruijsdaellaan revisited

Geplaatst op
Op 22 oktober heeft de AVN bij de provincie Zuid-Holland bezwaar ingediend tegen de verleende ontheffing wet natuurbescherming (wnb) voor bouwproject Van Ruijsdaellaan te Leidschendam. De belangrijkste gronden van dit bezwaar zijn hiaten in de onderbouwing en de eenzijdige belangenafweging door de ODH. Inmiddels ligt er een uitspraak van de bezwarencommissie van Zuid-Holland.

De bouwlocatie Van Ruijsdaellaan, hoek Bachlaan, ligt aan de noordelijke rand van de strandwal waarop Veur en Voorburg ooit hun bestaan begonnen. Hier loopt sinds jaar en dag de historische Achterweg, die onder verschillende benamingen (waaronder Van Ruijsdaellaan) nog steeds bestaat. Langs deze weg bevindt zich een groenstrook, die in de gemeente Leidschendam-Voorburg bekend staat als de Centrale Groene Zone. In het door de gemeenteraad vastgestelde Groenstructuurplan (2012/2015) staat dat deze Groene Centrale Zone de ‘groene ruggengraat’ van de gemeente vormt. Met name ter hoogte van de Noordsingel dient de centrale groenzone versterkt en bij voorkeur verbreed te worden, aldus de nota.

 

Gedeputeerde Staten hebben op 30 april een beslissing genomen op de ingediende bezwaarschriften, inclusief die van de AVN en vijf andere partijen. Op een na zijn alle bezwaren ontvankelijk verklaard, wat wil zeggen dat ons bezwaar behandeld is door de bezwarencommissie van de provincie

 

Helaas krijgen we geen gelijk: de verleende ontheffing van de Wet natuurbescherming voor het verstoren van de gewone dwergvleermuis wordt gehandhaafd. Wel worden aanvullende voorschriften geformuleerd. Belangrijk is onder meer het beperken van de uitstraling van verlichting op de vliegroute van de vleermuizen tijdens en na de bouw, evenals het monitoren van de essentiële vliegroute gedurende en tot twee jaar na de bouw.

 

Het bezwaar van de AVN en andere partijen met betrekking tot het verstoren van andere vleermuissoorten, waarvoor geen ontheffing was aangevraagd, kon niet worden beoordeeld binnen dit kader. Ook de kwestie van belangenafweging buiten de bescherming van de gewone dwergvleermuis viel buiten de scope van deze procedure.

 

De AVN moet nu overwegen of we in beroep willen gaan tegen dit besluit.