Home » Uitbreiding Madurodam in duinbos ?

Uitbreiding Madurodam in duinbos ?

Geplaatst op
Vrijdag 9 juli 2016 heeft de AVN het laatste voorstel van Madurodam op schrift gekregen. Ondanks het inkrimpen van de plannen gaat daarmee toch nog 16.000m2 natuurrijk bos verloren. De AVN vindt dat te veel. Het is in strijd met de randvoorwaarden van de gemeente en de uitgangspunten van de organisaties: kwantiteit en kwaliteit van het groen moet behouden blijven en vrij toegankelijk voor publiek. Het gaat hier om aaneengesloten, rustig bos met leefgebied voor eekhoorns en veel vogelsoorten. Bovendien is het de ecologische verbindingszone tussen Scheveningse Bosjes en Westbroekpark en verder. Het huidige bosperceel is van veel betere natuurkwaliteit dan het bospark dat Madurodam ervan wil maken op eigen terrein.

De uitdaging voor Madurodam is dus om het laatste voorstel nog verder te comprimeren tot een compact alternatief!  Verdichten dus, door middel van meervoudig gebruik van de ruimte. Dat is niet onmogelijk en hoeft echt niet te leiden tot kwaliteitsverlies.

Fotobijschrift: Consequentie uitbreiding in beeld
Groene arcering is grens van ca 1,6 ha.
Rode stippellijn is grens ca 0,8 ha.

Twintig jaar geleden is er zeven jaar discussie geweest over de vorige uitbreiding. We zijn toen gekomen tot een compromis waarmee Madurodam uiteindelijk heel tevreden was. Dat is toen voor de toekomst vastgelegd in het bestemmingsplan (nu beheersverordening), in het Rijksbeschermd Stadsgezicht, in het groenbeleid van de gemeente en in de Stedelijke Groene Hoofdstructuur. Er is nu dus geen enkele formele aanspraak die Madurodam kan maken om naar achteren uit te breiden in de Stedelijke Groene Hoofdstructuur.

Op verzoek van de gemeente heeft Madurodam  een aantal bijeenkomsten georganiseerd met vertegenwoordigers van omwonenden en natuurorganisaties om de nieuwe plannen voor uitbreiding te bespreken. Deze belangenorganisaties hebben allereerst aangedrongen om uit te breiden op eigen terrein en eventueel op het voorplein. In de laatste plannen zien we die aanbevelingen terug. Het terrein van de technische erven wordt nu beschikbaar voor attracties. Positief is dat het nieuwe Madurodam wordt omgeven door groene randen. Positief is ook dat de nieuwe paviljoens ingepast worden in het talud, groene daken zullen krijgen met een natuurlijke begroeiing en groene gevels. Maar daarnaast wordt er ook nog 1,6 ha bos geannexeerd. Madurodam heeft aangegeven 5.000-7.500 m2 extra paviljoenruimte nodig te hebben voor attracties. Dat is dus minder dan de helft van de 16.000 m2 natuurrijk bos dat Madurodam zich nu wil toe-eigenen. De AVN wil daarom overleg blijven voeren om tot een aanvaardbaar ontwerp te komen dat  meer recht doet aan behoud van het bosareaal .