Home » NIEUWS » Stille strand blijft ’s winters stil!

Stille strand blijft ’s winters stil!

Het College van B&W had aan de raad een voorstel voorgelegd waarmee een drietal strandtenten op het zuiderstrand, waarvan twee bij Kijkduin, een jaarrond vergunning konden krijgen. Eén van hen had zelfs al een architect in de arm genomen.

Voor de AVN leden onder de lezers van dit artikel is het een no-brainer: Het toestaan van jaarrond exploitatie aan het stille strand is desastreus voor de winterrust en bemoeilijkt het winterse herstel van het duin erachter. Het college gaf in de nota over de uitbreiding in de inleiding aan dat de uitbreiding van de jaarrond exploitatie niet pal naast Natura 2000-gebied mocht plaatsvinden en sprak zichzelf vervolgens tegen door op het Zuiderstrand nota bene drie locaties aan te wijzen waar dat wèl zou worden toegestaan.

De AVN heeft er in haar inspraakreacties steeds op gewezen dat een jaarrond exploitatie, tenminste volgens de ondernemers die dat al hebben bij Scheveningen-Bad, met zeer hoge kosten gemoeid gaat, die in geen verhouding staan tot de kosten voor op- en afbouw. In het onderzoek wat de gemeente heeft laten doen staat dan ook klip en klaar dat jaarrond exploitatie alleen met het organiseren van evenementen is rond te krijgen. De AVN had al een -niet echt harde- toezegging van de wethouder dat terughoudend zou worden opgetreden met vergunningen voor evenementen op het stille strand, maar dat stond vervolgens op geen enkele manier in het collegebesluit.

In een aantal moties heeft een aantal partijen in de Raad geprobeerd de negatieve  gevolgen van de exploitatie te beperken of de drie beoogde locaties aan het Zuiderstrand te blokkeren, maar slechts een enkele motie haalde het.

Gelukkig werd daarna tot onze blijde verrassing, bij de stemming over het collegevoorstel zelf, het hele voorstel afgewezen.  Jaarrondexploitatie op het stille strand gaat toch niet door!

 

Lees hier de inspraak reacties van de AVN