Home » NIEUWS » Stand van Zaken Van Ruysdaellaan, Leidschendam

Stand van Zaken Van Ruysdaellaan, Leidschendam

De bouwlocatie Van Ruijsdaellaan, hoek Bachlaan, ligt aan de noordelijke rand van de strandwal waarop Veur en Voorburg ooit hun bestaan begonnen. Hier loopt sinds jaar en dag de historische Achterweg, die onder verschillende benamingen (waaronder Van Ruijsdaellaan) nog steeds bestaat. Langs deze weg bevindt zich een groenstrook, die in de gemeente Leidschendam-Voorburg bekend staat als de Centrale Groene Zone. In het door de gemeenteraad vastgestelde Groenstructuurplan (2012/2015) staat dat deze Groene Centrale Zone de 'groene ruggengraat' van de gemeente vormt. Met name ter hoogte van de Noordsingel dient de centrale groenzone versterkt en bij voorkeur verbreed te worden, aldus de nota.

In 1992 is op deze locatie een bescheiden kantoorgebouw gerealiseerd, met daarnaast een heempark met dierenweide. In grote trekken is de situatie uit 1992 nu nog intact, zij het dat de dierenweide inmiddels is uitgegroeid tot de oase van Stadstuin Rusthout.

De voornemens tot herontwikkeling
In 2019, toen het huidige kantoorgebouw nog geen 30 jaar oud was, werden intenties en plannen zichtbaar voor een omvangrijke nieuwbouw (hoogbouw) op deze locatie. Kort samengevat is er daarna jarenlang heen en weer gepraat, tussen gemeente, projectontwikkelaar en omwonenden, en sinds 2021 ook met de Stadstuin en met Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg. Helaas niet met een voor de natuur gunstig resultaat, want er ligt nu vanuit de gemeente een ruimtelijk kader en een ontwerp voor een U-vormig gebouw met circa 150 woningen, waarvoor alle bestaande bomen op de kavel alsmede diverse gemeentebomen in de omringende grondstrook gekapt moeten worden. De oorzaken van deze aantasting zijn zowel het grote bouwvolume als de nu gekozen U-vorm die het terrein over de volle breedte gaat bedekken, waarbij de bebouwing zich zal gaan uitstrekken tot vlak naast de Stadstuin. Als gevolg van het grote aantal woningen in de geplande nieuwbouw zullen ook de verkeersdrukte en onveiligheid voor fietsende scholieren op deze ‘langzaamverkeersroute’ sterk toenemen.

 

Ontheffing wet natuurbescherming
Op de genoemde locatie verblijven (foerageren, overwinteren, rusten et cetera) vijf soorten vleermuizen, te weten de gewone en de ruige dwergvleermuis, de watervleermuis, de rosse vleermuis en de laatvlieger. Op 13 september heeft de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) ontheffing verleend voor het opzettelijk verstoren, alsmede het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis in verband met het uitvoeren van sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden op deze locatie. Bij het onderbouwend onderzoek van Aqua Terra is de voorgenomen kap van 64 bomen en de tijdelijke demping van de omringende watergangen niet meegenomen. Wellicht omdat deze plannen niet aan de onderzoekers bekend waren. Als gevolg hiervan is stilzwijgend ook ontheffing, verplicht op basis van de wet natuurbescherming gegeven voor de andere soorten vleermuizen.

 

Ook lijkt het bouwplan strijdig met het Groenstructuurplan en het Omgevingsplan Stedelijk, terwijl de ODH van het bestaan van groenzone en heempark in het geheel niet op de hoogte lijkt te zijn, en uitsluitend het algemeen belang van woningbouw bij haar afwegingen betrekt.

 

Bezwaarschrift AVN
Op 22 oktober heeft de AVN daarom bij de provincie Zuid-Holland bezwaar ingediend tegen deze verleende ontheffing wet natuurbescherming (wnb) voor bouwproject Van Ruysdaellaan te Leidschendam. De belangrijkste gronden van dit bezwaar zijn ten eerste de bovengenoemde hiaten in de onderbouwing, en ten tweede de eenzijdige belangenafweging door de ODH.

 

Verlenging procedure
Door een vormfout in de beschikking over de ontheffing heeft de provincie inmiddels een rectificatie doen uitgaan, de beschikking opnieuw ter inzage gelegd en de indieningstermijn voor bezwaarschriften verlengd tot 7 december. De AVN heeft de bezwarencommissie verzocht om haar bezwaarschrift aan te houden en wacht nu verder de procedure af.