Home » Plan Snowworld voor Raad van State

Plan Snowworld voor Raad van State

Geplaatst op
Of de derde baan van SnowWorld in het Buytenpark tot ruim 300 m mag worden verlengd en tot ongeveer 70 m verhoogd is vanaf nu een zaak van de Raad van State. De Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark heeft namelijk vrijdag 30 oktober het gemeentelijk besluit hierover ter beoordeling voorgelegd aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van dit hoogste administratieve rechtscollege in Nederland.

“Voor ons had het zover niet hoeven te komen”, zegt team-voorzitter Leon van den Berg. “Vanaf maart hebben wij de gemeente herhaaldelijk voorgesteld een tussentijdse toets te laten doen door een onafhankelijke groep deskundigen van alles wat tegen dit plan is ingebracht. We hebben altijd gesteld dat we ons bij het resultaat daarvan zouden neerleggen. De gemeente heeft zo’n toets echter geweigerd en het plan zo goed als ongewijzigd doorgezet. Dus zit er niets anders op dan het oordeel vragen van de Raad van State”.
Het Kwaliteitsteam doet dit mede namens de Vogelwerkgroep Zoetermeer (VWZ), de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor ‘s-Gravenhage en omstreken (AVN) en twee buren van het Buytenpark, plus de steun in de rug van talloze liefhebbers van de natuur in het park alsmede de interprovinciale Stichting Groene Hart.

Dertien hoofdbezwaren
Het Kwaliteitsteam komt niet alleen op voor de waarden van de planten en dieren in het Buytenpark, waaronder meer dan honderd vogelsoorten, maar brengt ook dertien hoofdbezwaren in tegen de gevolgde procedure. “Zo is aantoonbaar een onjuist beeld geschetst van de schade die deze uitbreiding van SnowWorld de natuurkern zal bezorgen”, aldus Van den Berg. “Daarmee is om te beginnen de provincie, die ontheffing moet verlenen voor het bouwverbod hier, een rad voor ogen gedraaid. Dit onder meer door misleidende foto-impressies van het plan”.
Los daarvan wijst het team erop dat ook de provincie zelf beter had moeten opletten. Hierbij gaat het onder meer om de provinciale eis dat alleen zou mogen worden gebouwd als onder de baan beplanting komt, een eis die door de gemeente gewoonweg niet is gerespecteerd. Bovendien is er strijdigheid met een reeks van beschermende maatregelen die gelden voor het Land van Wijk en Wouden waartoe zowel het Buytenpark als de aangrenzende Meerpolder behoren.
Bij de bezwaren zitten ook diverse punten waarop het plan conflicteert met eerder vastgesteld gemeentelijk beleid. Zo is de toegezegde compensatie voor de natuur die verloren gaat naar het oordeel van het Kwaliteitsteam ondeugdelijk geregeld en is ten onrechte voorzien in extra parkeerruimte.

‘Geen publiek belang’
“Daarnaast is het natuurlijk van de gekke dat het publieke belang van alle Zoetermeerders ondergeschikt wordt gemaakt aan dat van één ondernemer. Argumenten waar de politiek voor gaat in dit verband, zoals groei van de werkgelegenheid en stijging van het bezoekersaantal, zijn bewijsbaar niet valide”. Volgens het team had de gemeente trouwens op zijn minst moeten bezien of met een andere of geringere uitbreiding zou kunnen worden volstaan.
SnowWorld is overigens niet verplicht te wachten op de afloop van de procedure voor de Raad van State. Het Kwaliteitsteam heeft daarom zowel de directie van SnowWorld als het Zoetermeerse college van B&W enkele weken geleden om de garantie gevraagd dat voorlopig geen enkele stap verder wordt gedaan. Omdat daarop geen reactie is binnengekomen, heeft het Kwaliteitsteam de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak gevraagd om een zogeheten voorlopige voorziening, in de vorm van de uitspraak dat SnowWorld niet tussendoor mag beginnen.