Home » NIEUWS » Natuur in Zoetermeer

Natuur in Zoetermeer

De afgelopen decennia heeft Zoetermeer enkele prachtige natuurgebieden gecreëerd die door de bevolking enorm gewaardeerd worden. De AVN heeft, samen met het kwaliteitsteam Buytenpark, een oproep gedaan aan de Zoetermeerse gemeenteraad en het gemeentebestuur om die omgeving zo groen mogelijk te houden, ondanks de bouwopgave.

Het is duidelijk dat er behoefte is aan woningbouw, maar tegelijk, en juist daardoor, is het enorm belangrijk om de groene, gezonde leefomgeving voor mens en dier te behouden. In de brief pleiten wij voor de instelling van bufferzones rond de groene, natuurbestemde gebieden, met een minimale breedte van 250 meter.

 

Binnen de groene bufferzones moet, in onze optiek, nieuwe bebouwing worden vermeden, en beperkingen opgelegd worden aan zaken als geluid- en lichtniveaus om verstoring van de aangrenzende natuur en groengebieden te voorkomen. Bijvoorbeeld door geen padelbanen direct grenzend aan de bufferzones toe te staan. Als bouw in deze zones toch noodzakelijk is, pleiten we voor natuurinclusief ontwerpen met lage bouwwerken en groene daken om de impact op de omgeving te minimaliseren.

 

Deze bufferzones zijn niet alleen van belang voor het behoud van de leefomgeving voor mens en dier, maar vooral voor de bescherming van de biodiversiteit in de groengebieden. Vogels, vleermuizen, vlinders, insecten, amfibieën, egels en eekhoorns zijn slechts enkele voorbeelden van de inheemse fauna die profiteren van dergelijke groene bufferzones. Door deze gebieden vrij te houden van bebouwing wordt een extra beschermingslaag gecreëerd.

 

Het principe van bufferzones is bekend is van Natura 2000-gebieden. Wij vinden het  van belang dit concept uit te breiden naar reguliere natuurgebieden.

 

Overigens is dit in lijn met de ‘Visie Zoetermeer 2040’. Dat is de omgevingsvisie van de gemeente Zoetermeer, vastgesteld door de gemeenteraad op 31 januari 2022. Er staat: In 2040 hebben we vloeiende aansluitingen tussen het netwerk van groen en water in de stad met de landschappen om Zoetermeer. Er is een aansluitend geheel met de grote parken, de Meerpolder en groene regiolandschappen

 

Een mooi voornemen waar wij de gemeente aan zullen blijven herinneren!