Home » NIEUWS » Motie ‘Degelijke natuuronderzoeken’ aangenomen

Motie ‘Degelijke natuuronderzoeken’ aangenomen

De AVN constateert het maar al te vaak: Om een project doorgang te kunnen laten vinden is de opdrachtgever verplicht een natuuronderzoek te doen. Dat gebeurt vaak in de vorm van een zogenaamde ‘quickscan’, liefst in Februari, als er geen of weinig beschermde soorten of andere natuur te vinden is.
Op 9 maart is de motie “Degelijke natuuronderzoeken” aangenomen door de gemeenteraad van Den Haag. De motie is getriggerd door een quickscan flora en fauna die is uitgevoerd voor een bouwplan aan de Singel in Den Haag.
De motie stelt dat de quickscan niet afdoende is en dat het beschermen van de dieren van ondergeschikt belang lijkt te zijn. De onderzoekers erkennen zelf dat de periode van bezoek ervoor zorgt dat veel relevante informatie over de natuur op deze plek mist.
In de motie wordt het college verzocht om nader in te gaan op het juridische kader rond quickscans en welke ruimte de gemeente heeft om hierop bij te sturen. Daarnaast wordt gevraagd aan te geven waaraan de gemeente bij het bekijken van een dergelijke quickscan toetst en hoe ze acteert indien een quickscan niet afdoende is. Hierbij wordt ook ingegaan op de mogelijkheid om niet meer akkoord te gaan met een quickscan die enkel in de winter is uitgevoerd waardoor geen inschatting van de aanwezigheid en activiteit van veel diersoorten kan worden gemaakt.
Het is belangrijk dat er zorgvuldige natuuronderzoeken worden uitgevoerd bij bouwplannen en dat er rekening wordt gehouden met beschermde diersoorten. Het is daarom goed dat de gemeente nader onderzoekt welke ruimte zij heeft om bij te sturen op quickscans en hoe zij deze resultaten kan meewegen in de besluitvorming. Hiermee kan voorkomen worden dat beschermde diersoorten onnodig worden geschaad bij bouwplannen.
De AVN hoopt dat met het aannemen van deze motie de natuuronderzoeken serieuzer zullen worden uitgevoerd en niet alleen een flitsbezoek in februari zullen inhouden.