Home » nieuwsbrief » Het ziet er goed uit voor de natuur in de Starrevaartpolder

Het ziet er goed uit voor de natuur in de Starrevaartpolder

De Starrevaartpolder  maakt deel uit van de Vlietzone tussen Rijswijk en Voorschoten. Het is ook onderdeel van de groene zone tussen de bedreigde Duivenvoorde corridor en de Driemanspolder. Het open veenweidegebied van de Vlietzone staat onder druk door stedelijke ontwikkelingen. Ondanks de afspraken in het Duivenvoorde convenant om dit gebied open te houden, worden er steeds stukjes van de corridor af geknabbeld voor woningbouw. Ook de Starrevaartpolder, gelegen nabij de Leidschendammerhout en de Vogelplas, staat onder stedelijke druk met de geplande nieuwbouw van de Star. Gelukkig erkent de gemeente Leidschendam-Voorburg het belang van het behoud van de Starrevaartpolder en zet stappen om dit gebied te beschermen en te ontwikkelen.

 

Onlangs vond een belangrijk overleg plaats over de toekomst van de polder. Hierbij waren de verantwoordelijk wethouder,  de AVN en een particuliere grondeigenaar aanwezig. De gemeente heeft middelen en capaciteit vrijgemaakt voor de ontwikkeling van een gebiedsplan voor de Starrevaartpolder. Dit plan wordt gesteund door verschillende gebiedsgerichte initiatieven, zoals Duin, Horst en Weide, waarvoor provinciaal geld beschikbaar is. Relevant  is  ook de zoektocht van Dunea naar een locatie voor drinkwaterwinning in de Vlietzone.

 

Tijdens het overleg werd een particulier initiatief toegelicht. De initiatiefnemer die enkele percelen in de polder bezit , heeft, mede ondersteund door de AVN, al diverse stappen gezet in de natuurontwikkeling van het gebied. Belangrijke documenten zijn er al, zoals het rapport van de landschapsarchitect en de ecologische analyse van de AVN.

 

De deelnemers aan het overleg zijn het erover eens dat het behoud van het open weidegebied van de polder essentieel is. Dit kan worden bereikt door agrarisch natuurbeheer en recreatief medegebruik, waardoor de polder een belangrijke schakel kan vormen tussen groene gebieden in de omgeving.

 

Er zijn concrete afspraken gemaakt om verdere stappen te ondernemen. Na het zomerreces volgt een nieuw overleg met de wethouder over de verdere aanpak.

 

De gezamenlijke inspanningen van de gemeente en betrokken partijen bieden hoop voor de toekomst van de Starrevaartpolder. Door samen te werken en zorgvuldig plannen te maken, kan dit waardevolle weidegebied behouden blijven en verder ontwikkeld worden ten behoeve van zowel de natuur als de recreatie