Home » Haagwinde

haagwinde-2020-4

Van de Voorzitter
Ik schijf dit stukje ditmaal met gemengde gevoelens. Op 10 oktober werd de Algemene Leden Vergadering voor het eerst digitaal gehouden in plaats van in de Bergkerk. Ik kijk terug op een, naar omstandigheden, geslaagde ALV. Natuurlijk was er veel niet, wat er anders wel is: het gezellige informele contact voor en na de vergadering met koffie, thee en broodjes. Ook was er geen interessante presentatie na het formele gedeelte. Ondanks die beperkingen vond ik het toch een geslaagde vergadering. De techniek liet ons niet in de steek, en er was veel inbreng van de deelnemers. De presentatie van het PH jaarverslag, met plaatjes erbij, was levendiger dan voorgaande jaren. Kortom, gemengde gevoelens: liever niet digitaal, maar als het moet, dan kan het wel.
De Vijgenboom
Hoewel de vijgenboom (Ficus carica) zeker niet thuishoort in noordelijk Europa, is hij er wel bekend. Niet in de laatste plaats door de bijbelverhalen die zich afspelen in het Middellandse Zeegebied, waar de plant van nature voorkomt.
Kerkhof in gevaar
De ecologische waarde van oude kerkhoven wordt vaak onderschat. Toch zijn het plaatsen waar mensen niet alleen komen om hun overleden dierbaren te bezoeken. Er is vaak veel oude natuur op aanwezig en zeker als het verbonden is met omliggende groene zones is het onverstandig het weg te halen. Toch dreigt dit te gebeuren met de oude RK begraafplaats aan de Dijkweg in Naaldwijk, gemeente Westland.
De Etna Brem: Vervolg
In Haagwinde 2 van dit jaar stond al een artikel over de Etna-brem. Het betreft een boomvormige brem die afkomstig is uit Italië en met name voorkomt op de Etna. Op verschillende plaatsen in Den Haag bleken deze boompjes ook te staan, maar het bijzondere was, dat de soort niet bekend was bij de groenbeheerders en niemand kon de naam vertellen, totdat een artikel verscheen in het AD-Haagse Courant.
Bloemetjes en bijtjes op de tram- en bushaltes in Den Haag
Zoals we allemaal weten staat de biodiversiteit zwaar onder druk. Vooral in een stedelijke omgeving kan een goede bijdrage geleverd worden aan herstel hiervan. Vaak hoeft dit niet zo ingrijpend te zijn, als het maar iets is dat door velen wordt gedragen. In 2019 verscheen in de pers een bericht dat de gemeente Utrecht al haar bushokjes had ‘vergroend’. Dit bericht zorgde ervoor dat de Islam Democraten en Groen Links openlijk meedeelden dat zij dit wel zagen zitten in de Den Haag, maar meer hoorden wij niet. Dat stimuleerde ons om een initiatiefvoorstel te lanceren om de Haagse haltes te vergroenen.
Deltaplan Biodiversiteitsherstel
Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel is een stichting met een breed maatschappelijk doel en een unieke aanpak voor natuurherstel in Nederland. Voorzitter van deze in 2018 opgerichte stichting is prof. dr. Louise Vet, biologe en hoogleraar ecologie aan de WUR. Er is een projectbureau en er zijn werkgroepen. De deelnemende kennisinstituten, landbouwvertegenwoordigers, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en een bank streven door samenwerking en wederzijdse stimulans naar een rijkere natuur.
Nota Stadsbomen in de maak voor bomenstad Den Haag
Eens in de 10 jaar wordt het natuurbeleid van Den Haag vernieuwd: de Nota Stadsnatuur is af en wordt in de gemeenteraad besproken. Aan de Nota Stadsbomen wordt nog gewerkt. Het is een concept met veel goede punten. Den Haag is niet voor niets een bomenstad! Al sinds 1536, toen Karel de Vijfde vier rijen lindes liet planten op het Lange Voorhout en de Lange Vijverberg.
Eureka! Zeer zeldzame Kleine Kop-op-schotel gevonden in onze duinen
Wel eens van de Kleine kop-op-schotel gehoord? Het is een uiterst zeldzame, bedreigde paddenstoel die heel erg moeilijk is om te vinden. Dat gebeurt bijna nooit. Natuurliefhebber Eric Wisse sprong daarom een gat in de lucht toen hij er een vond. Hij spotte de Kleine kop-op-schotel in onze eigen duinen, in het Westduinpark.
Hond en Zeehond
In de haven van Scheveningen liggen een paar gezellige, kleine strandjes. Bij beide Havenhoofden één en ook één bij de Hellingweg. Onverwacht leuke natuurwaarnemingen kun je hier doen. Er groeien zeldzame planten (Zeevenkel, Blauwe Bremraap, Zeewolfsmelk) en bijzondere vogels zoeken hier voedsel (Zwarte Roodstaart, Sneeuwgors, Strandleeuwerik). Maar het leukste is misschien wel dat hier regelmatig zeehonden komen uitrusten. Meestal zijn het Gewone Zeehonden. In het Engels - heel toepasselijk- Harbour Seal (Havenzeehond).
Vogelverhalen: de Zwartkraagspreeuw
Kent u de TV serie Baardmannetjes? Die ging niet over die leuke rietvogeltjes die je zo weinig ziet, maar over de belevenissen van twee archetypische vogelaars, oudere mannen met ringbaardjes dus. De cabaretier Hans, een beginnend vogelaar, zwerft samen met topvogelaar Nico langs allerlei bijzondere vogelgebieden in Nederland en leert er steeds wat bij. Dit stukje is bedoeld als het eerste van een serie vogelverhalen met net zo’n opzet. Een beginnend of ‘gemiddelde’ vogelaar vertelt iets wat hij of zij heeft meegemaakt, zoals een moeilijk te identificeren soort, grappig of raar vogelgedrag, iets zeldzaams wat toch heel gewoon bleek te zijn, een onopgelost raadsel ... Vervolgens wordt dat verhaal door onze topvogelaar Adri Remeeus onder de loep genomen, en van deskundig commentaar voorzien. Deze keer geeft ‘gemiddeld vogelaar’ Dick Ooms de aftrap. Schrijft u de volgende bijdrage? Dan levert Adri weer commentaar.
AVN Jubileum Kunsttentoonstelling
Dit mooie schilderij van herfst in het Haagse Bos door Reza Shalileh is een van de kunstwerken die we ontvingen voor de jubileumtentoonstelling van de AVN. Deze tentoonstelling wordt gehouden in de zalen van de Haagse Kunstkring van 1 t/m 26 september 2021. U bent allen welkom op Denneweg 64! We hebben inmiddels in totaal 99 aanmeldingen. We zijn verheugd over zoveel enthousiasme om te vieren wat we aan mooie natuur in Den Haag en omgeving hebben, na 95 jaar inzet van de AVN! De Haagse Kunstkring is ‘s middags open van woensdag tot en met zondag.
Het groen in Den Haag na de oorlog
De kleindochter van één van de de oprichters van de AVN, Dr. Abraham Schierbeek, stuurde ons onlangs een artikel van haar grootvader over de situatie 75 jaar geleden. Het ergst blijft natuurlijk het menselijk leed, de dood van zovelen, de honger, de willekeur en de wreedheid die met oorlog en bezetting samenhing. Ook ná de oorlog werden de bewoners van Den Haag daar nog lange tijd aan herinnerd door de enorme aanslag op het groen.
Pilot met strandhuisjes dreigt te worden voortgezet
Ze worden de strandhuisjes bij Kijkduin genoemd. Dat is natuurlijk niet waar ze staan. De huisjes zijn juist zo ver mogelijk van de badplaats af geplaatst, bijna op de grens met de gemeente Westland, waar de Zandmotor ligt.
Verbetering paden Westduinpark
De gemeente start deze herfst met het verbeteren van de wandelpaden in het Westduinpark en de Bosjes van Poot. In het deel "de Plak" worden enkele asfaltpaden opgeheven en een aantal plantsoorten verwijderd die niet in het duinlandschap thuishoren. Het wandelpad van het Fuutpad wordt verhard. Helaas wordt daar asfalt voor gebruikt. Hiermee wordt strandslag 9 en daarmee strandtent De Kwartel beter toegankelijk voor onder anderen rolstoelgebruikers. In de Bosjes van Poot start de gemeente met kleinschalige aanpak van de wandelpaden en natuurherstel. De wandelpaden in het laaggelegen deel van dit duingebied aan de Laan van Poot worden hersteld. Helaas is er nog geen budget voor het aanpakken van de paden in de Natte Pan
Binckhorst revisited
In de Binckhorst komen er 5000 nieuwe woningen bij. Het is een pilot voor de nieuwe omgevingswet. Daarom heeft de gemeenteraad besloten de ontwikkelingen nauwlettend te volgen. De Raadscommissie besprak het in november, met de wethouder. Raadsleden uitten hun zorgen over voorzieningen, zoals scholen en groen. Scholen komen er niet vanzelf, beaamde de wethouder. De gemeente moet de regie houden. Wat betreft groen zijn er recent plannen vastgesteld: er komt natuurinclusief bouwen en een Waterfrontpark langs de Trekvliet.