Home » NIEUWS » Geen villawijk in plaats van een landgoed in Nieuw Vredenoord

Geen villawijk in plaats van een landgoed in Nieuw Vredenoord

Het is droevig gesteld met de plannen voor de voorgestelde inrichting van landgoed Nieuw Vredenoord. Deze plannen dreigen dit gebied te transformeren van een waardevol Natuur Netwerk Nederland (NNN) gebied naar een ongewenst villapark. De gemeente ontkent dat het een villapark gaat worden, maar de plannen laten niet veel heel van de natuurlijke omgeving. Dit roept niet alleen vragen op over de bescherming van natuur en biodiversiteit, maar ook over de balans tussen privaat belang en collectief belang.

Er lijkt meer nadruk te liggen op het realiseren van een bepaald aantal woningen dan op het behouden van de natuurwaarden. Dit wordt nog versterkt door het gebrek aan compensatie voor de verloren gegane natuur. Dat zou moeten komen van herplant van gekapte bomen binnen het gebied, zoals voorgeschreven door provinciaal beleid.

De impact van deze plannen op het NNN gebied is deasastreus. Niet alleen zal de natuur verstoord en versnipperd worden, maar ook zal de bebouwing het karakter van het gebied drastisch veranderen. De projectontwikkelaar en de gemeente houden vol dat het hier gaat om een landgoed, maar de AVN ziet dat je dat niet met droge ogen kunt beweren.

Belangrijk is ook om de rol van de gemeente en de grondeigenaar te benadrukken in deze kwestie. Het is van cruciaal belang dat publieke belangen, zoals natuurbehoud, niet ondergeschikt worden gemaakt aan private belangen, waar het maken van winst voorop staat. Daar lijkt dit plan wel op. Villa’s zijn voor de woningbouwopgave niet van wezenlijke betekenis, zoveel worden het er niet. De gemeente verzuimt in het bestemmingsplan aan te geven wat de dwingende noodzaak is om woningen te realiseren in het plangebied, midden in de natuur. Voor een zo significante aantasting van een NNN gebied moet immers sprake zijn van een groot openbaar belang, zonder reëel alternatief.

De AVN benadrukt dat de inrichting van landgoed Nieuw Vredenoord helemaal opnieuw moet worden overwogen, waarbij natuurbehoud leidend moet zijn. Dit is een verplichting die uit de NNN status voortvloeit. Dit betekent niet alleen het herzien van het aantal te bouwen woningen, maar ook het respecteren van provinciaal beleid en het behouden van de natuurdoeltypen die voor dit gebied zijn vastgesteld.

U kunt deze en andere zienswijzen nalezen op de AVN website www.avn.nl/zienswijzen.