Home » NIEUWS » Ga nu eens eindelijk zoneren in de Nieuwe Driemanspolder in Zoetermeer

Ga nu eens eindelijk zoneren in de Nieuwe Driemanspolder in Zoetermeer

In mei 2022 al brachten de AVN en andere natuurorganisaties het belang van een zoneringsplan voor natuur en recreatie in de Nieuwe Driemanspolder onder de aandacht van de gemeente Zoetermeer. Dit initiatief was gestoeld op twee essentiële pijlers: ten eerste, de bescherming en voorkoming van verstoring van de buitengewoon rijke fauna in de Nieuwe Driemanspolder, en ten tweede, het streven naar duidelijkheid omtrent de keuze voor de hoofdfunctie, zijnde natuur of recreatie.

Om de rijke fauna die inmiddels in korte tijd in de polder is ontstaan duurzaam te beschermen, is een doordacht zoneringsplan een goede methode om gebieden aan te wijzen waar de natuur ongestoord haar gang kan gaan, terwijl andere gebieden geschikt worden gemaakt voor recreatief gebruik. Dit is van cruciaal belang om te voorkomen dat elke nieuwe beslissing of wens telkens weer ter discussie wordt gesteld zonder een afdoende raamwerk, waarbij maar al te vaak de natuur het onderspit delft..
Zonering biedt een kader voor duurzaam beheer en planning op de lange termijn. Met zo’n plan kunnen beheerders en beleidsmakers beter inspelen op de behoeften van alle belanghebbenden: ondernemers, de lokale gemeenschap en de natuurlijke omgeving. Dit voorkomt onnodige conflicten.

 

Om voortschrijdend inzicht te kunnen faciliteren is zo’n zoneringsplan geen statisch document, maar eerder een levend instrument dat met enige regelmaat zal moeten worden aangepast aan veranderende omstandigheden en inzichten. Het moet flexibel genoeg zijn om ruimte te bieden voor aanpassingen op basis van nieuwe wetenschappelijke bevindingen, demografische veranderingen en maatschappelijke behoeften.

 

Daarom roepen natuurorganisaties op tot bestuurlijke keuzes en besluitvorming over het gevraagde zoneringsplan voor de Nieuwe Driemanspolder. De Gebruikersgroep Nieuwe Driemanspolder biedt een platform voor overleg, maar het is duidelijk dat dit zonder een degelijke zonering niet voldoende zal zijn om de natuur in het gebied adequaat te beschermen.

 

De AVN heeft dit, samen met de Vogel en Natuurvereniging Zoetermeer, in een brief aan de verantwoordelijke wethouders laten weten, en gelijktijdig aan de Hoogheemraad. Laten we hopen dat er nu wel schot komt in de zaak.