Home » NIEUWS » Ecologische zone in plangebied ABC de Strijp: een stapje vooruit in de Westlandse groenstructuur

Ecologische zone in plangebied ABC de Strijp: een stapje vooruit in de Westlandse groenstructuur

In het gebied ABC De Strijp in Poeldijk wil de gemeente Westland een ecologische zone. Daarmee geeft ze invulling aan het voornemen uit Actieplan Groen Westland de ecologische verbindingen in de gemeente te verbeteren. Deze ecologische “Wenzone” is gelegen achter het Wenpad

Deze zone, die de functie “natuur” krijgt, vormt een onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland (NNN). De gemeente Westland zet hier een stap om haar wettelijke verplichting na te komen om de natuur binnen haar grenzen te beschermen, inclusief beschermde gebieden en dier- en plantsoorten. Bovendien rust er een zorgplicht op de gemeente om de flora en fauna te beschermen, een verantwoordelijkheid die hier in ieder geval serieus genomen wordt.

 

Alleen is de breedte van de ecologische zone te klein. Een strook van minimaal 50 meter is nodig is om een zone effectief te laten functioneren als natuurlijke habitat. Als je de bebouwing tussen de Wennetjessloot en de geplande bedrijfsgebouwen van de zone afhaalt kom je op dertig meter. Maar dan is de ruimte van tien meter voor particuliere tuinen bij de groenstrook geteld. Eigenlijk blijft er dan maar 20 meter over.

 

Een ander punt van zorg is de geplande aanleg van een struinpad in de ecologische zone. Dit pad is in strijd is met de bestemming natuur, vooral vanwege de mogelijke verstoring van de watervogels door loslopende honden en de potentiële vervuiling van het water door hondenurine en -uitwerpselen. Als de gemeente toch besluit tot de aanleg van dit wandelpad, moet de ecologische zone worden verbreed met de breedte van de aan te leggen wandelzone.

 

Het is belangrijk te blijven streven naar een evenwicht tussen natuurbehoud en recreatief gebruik van het plangebied ABC De Strijp. Wij hopen dat de gemeente Westland open staat voor onze zorgen en suggesties. Zo kunnen we een ecologische zone realiseren die zowel de lokale flora en fauna beschermt als ruimte biedt voor duurzaam recreatief gebruik