Home » nieuwsbrief » Den Haag van start met inspraakrondes strandvisie

Den Haag van start met inspraakrondes strandvisie

De gemeente Den Haag heeft al jaren een visie op het strand. Dat is goed, zolang de visie degelijk wordt opgesteld, en iedereen zich er daarna keurig aan houdt.

De bestaande strandvisie is al van een flink aantal jaren geleden. De discussies erover waren toen degelijk gevoerd en met de visie die in 2016 het licht zag kon iedereen leven. Een mooi compromisdocument. Centraal daarin stond, wat de AVN betreft, de zonering van het strand. Het stuk voor Scheveningen-bad en -haven mag best een stuk levendiger en lawaaiiger zijn dan de stukken strand waar het duingebied achter ligt. Dat duingebied is immers overal beschermd Natura 2000-gebied! Minder bekend is, dat vrijwel het hele strand ook hoort tot het NatuurNetwerk Nederland, een serie gebieden die geacht worden de diverse grote natuurgebieden met elkaar te verbinden en te versterken. Voor het strand zou je dan denken dat het als een soort buffergebied moet werken. Er is bovendien een kustpact gesloten door ook de gemeente Den Haag waarin grenzen worden gesteld aan de toename van activiteiten en bebouwing op het strand.

 

De zonering van de strandnota heeft redelijk gewerkt, maar met iedere nieuwe ontwikkeling wordt er toch weer aan geknaagd. De strandhuisjes lijken een voldongen feit te zijn, hoewel dat formeel nog niet het geval is. Wat wel een voldongen feit is, is de mogelijkheid voor jaarrond exploitatie op het ‘rustige’ zuiderstrand. De gemeenteraad heeft daar tegenstrijdige moties over aangenomen, maar in minstens een geval betekent het dat er toch een jaarrond strandtent bij gaat komen. Deze en andere ‘kleine’ ontwikkelingen zijn onlangs vastgelegd in een nieuw bestemmingsplan voor het strand. Dat was een zogenaamd ‘conserverend bestemmingsplan’, wat inhoudt dat de bestaande ontwikkelingen erin worden vastgelegd. Niet leuk voor de AVN, maar vanuit zorgvuldigheid van bestuur is er niets op aan te merken. Overigens zijn de strandhuisjes buiten dit bestemmingsplan gehouden omdat de pilot daarvan volgend jaar afloopt. Kennelijk wil het gemeentebestuur haar handen vrij houden om de pilot eventueel niet voort te zetten.

 

In een brief heeft het gemeentebestuur vorig jaar al aangekondigd dat er een nieuwe strandvisie gaat komen, waarin alle belanghebbenden zullen worden geconsulteerd. In 2015 was dat in de vorm van ‘geeltjessessies’ waar iedereen op grote borden geeltjes kon plakken met zijn of haar mening over een bepaald deelpunt. Dat was in zoverre ongelukkig, omdat het de procesbegeleiders ruime mogelijkheden gaf die geeltjes er uit te pikken die samen ene geheel vormden en de onwelgevallige of te afwijkende geeltjes er uit te laten.

 

Dit jaar is de participatie tot dusverre geregeld in zoom (nou ja, teams) sessies met de verschillende belanghebbenden. Dat betekent een keurig interview van een organiserend bureau met een aantal gelijkgestemde zielen, in dit geval AVN-vrijwilligers. Het gevoerde verslag gaf heel correct weer wat er was gezegd, maar wij zijn benieuwd hoe in dit geval de tegenstrijdige meningen en belangen afgewogen gaan worden.

 

De AVN-mensen hebben in ieder geval aangegeven dat de zonering versterkt zou moeten worden. Er moeten echte natuurlijke rustgebieden worden aangewezen. Dit moet worden vastgelegd, niet alleen in het visiedocument, maar ook in het bestemmingsplan. Op dit moment zijn er al wel experimenten gaande met afzettingen op het strand om vogels rust te geven, maar het zou mooi zijn als de gemeente in het volgende bestemmingsplan ook daadwerkelijk stukken strand de bestemming ‘natuur’ zou geven.

 

Kortom, naast zones met reuring, bij Scheveningen, wijs ook zones aan waar meer of zelfs veel rust moet heersen. Wijs ook zones aan waar het beheer van het strand natuurlijker is: geen mechanische verwijdering van de vloedlijn.

 

De inspraakrondes zijn nog niet afgelopen. Wij hebben ons zegje gedaan. We zijn benieuwd naar het vervolg.