Home » NIEUWS » De AVN over de komende nieuwe strandnota

De AVN over de komende nieuwe strandnota

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft recentelijk aangekondigd dat zij van plan zijn een nieuwe strandnota op te stellen met inspraak van bewoners, ondernemers en bezoekers. De aankondiging was zelf al in de vorm van een nota met een aantal uitgangspunten. Die leunen ver richting drukker maken van het strand. De AVN heeft daarom het College in een vroeg stadium laten weten waar wij ons zorgen over maken

Traditioneel is het strand opgedeeld in verschillende zones. De AVN merkt op dat bij bepaalde strandgebieden, zoals Scheveningen Bad en -haven, ruimte wordt geboden aan ondernemers en massatoerisme. In contrast daarmee werd in vorige strandnota’s altijd gestreefd naar het rustig houden van stranden zoals het Zuider- en Noorderstrand (ten noorden van het Zwarte Pad). Dit moest bereikt worden door een min of meer strikte zonering, waarbij bepaalde activiteiten, zoals jaarrond exploitatie, niet waren toegestaan in de aangewezen rustige zones.

Een punt van zorg is dat bij jaarrond exploitatie het verkeer door het Natura 2000-gebied zal toenemen, wat mogelijk een negatieve impact kan hebben op het ecosysteem.

De nieuwe strandnota rept daar met geen woord over, maar lijkt vol in te zetten op uitbreiding van jaarrond vergunningen en andere activiteiten. Wij hebben aangedrongen op het behouden van de bestaande zonering als leidraad bij de ontwikkeling van het nieuwe strandbeleid.

Het duingebied achter de aangewezen rustige stranddelen heeft immers de status van Natura 2000-gebied. Dit betekent dat ook de duinranden aantoonbaar beschermd dienen te worden. De gemeente Den Haag heeft tenslotte ook kustpact ondertekend, dat in het leven is geroepen om de geleidelijke toename van bouwactiviteiten op het strand tegen te gaan.

Er komen nog inspraakrondes. De AVN zal haar mening zoveel mogelijk laten horen, maar vaste strandbezoekers zien al dat ondernemers voorsorteren op het nieuwe beleid.