Home » NIEUWS » Bomen in bestemmingsplan Noorthey

Bomen in bestemmingsplan Noorthey

Er zijn nog enkele, laatste groene plekken in Den Haag en omstreken, waar nu plannen voor worden gemaakt. Wat de AVN betreft, zo groen mogelijke plannen. Voor één daarvan, Noorthey, in de gemeente Leidschendam-Voorburg, is in januari een Ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Eén van de portefeuillehouders van de AVN heeft hier een zienswijze voor ingediend.  Op 30 mei werd die beantwoord in de zienswijzenota op de website van de gemeente.

 

Vervolgens vond op 20 juni de commissievergadering plaats over de verschillende bestemmingsplannen, waarin insprekers hun zorgen kenbaar hebben gemaakt. Helaas was er weinig tijd om dit goed voor te bereiden.

 

Het voornaamste probleem dat wordt aangekaart, betreft het geplande woonblok dat als een ‘landhuis’ wordt voorgesteld. Dit bouwproject heeft de meeste weerstand opgeroepen bij omwonenden vanwege de hoogte en de massaliteit ervan. Bovendien wordt dit woonblok gepland op de plek van een oude woning. Die wordt omringd door prachtige oude bomen die dan helaas zullen moeten worden gekapt. En dat terwijl er voldoende alternatieven binnen het plangebied beschikbaar zijn waarvoor geen bomen hoeven te worden geruimd. In het gebied zijn nest- en rustplaatsen van vleermuizen en ransuilen aangetoond, waarvoor ontheffing moet worden verkregen. De argumenten van de ontwerpers dat dit blok op historische zichtlijnen ligt, zijn volgens betrokkenen zwak en zijn weerlegd.

 

Een punt van kritiek is het zogenaamde ‘creatieve boekhouden’ van de gemeente. In het bestuursakkoord Duivenvoordecorridor is afgesproken dat 15% van de gesloopte kassen en bedrijfsgebouwen gebruikt mag worden voor woningbouw. De gemeente rekent echter met grotere arealen, waarbij ook bijvoorbeeld regenwaterbassins worden meegerekend. Zo is men op meer woningbouw uitgekomen, en dus minder open landschap, het doel van de Duivenvoordecorridor.

 

Helaas was inspreken in de raad niet meer mogelijk, aangezien het bestemmingsplan als een ‘hamerstuk’ is behandeld. Een schriftelijke benadering van de raad is geprobeerd, maar heeft geen effect meer gehad, omdat er geen debat meer mogelijk was.

 

Op 4 juli zijn de laatste drie bestemmingsplannen door de raad aangenomen en de verstedelijking, want zo kunnen we het wel noemen, een feit geworden. Helaas.