Home » nieuwsbrief » Betonkunst in Natura 2000-gebied Voorlinden

Betonkunst in Natura 2000-gebied Voorlinden

Museum Voorlinden neemt het wel vaker niet te nauw met vergunningen en procedures. In het verleden zijn er vragen geweest bij de parkeerplaatsen en het weghalen van de volledige ondergroei in het bos op het terrein. Gelegen in een zeer kwetsbaar gebied met een beschermde Natura 2000 status zou je verwachten dat het museum zorgvuldiger om zou gaan met haar terrein.

Foto: Marc Janssen

 

Over smaak valt niet te twisten, maar daar gaat het hier niet over. Museum Voorlinden heeft in het vroege voorjaar een tweetal kunstwerken in zeer kwetsbaar duingebied geplaatst. Daar was op dat moment nog geen vergunning voor.

 

Er lag al wel een vergunning aanvraag, maar daarin ontbreekt een rapportage over de aantasting van natuur- en landschapswaarde. Daarmee is deze onvolledig. De aanvraag gaat ervan uit dat er geen schade aan het duingebied zal ontstaan door de plaatsing van de twee kunstwerken.

 

De Stichting Duinbehoud heeft kunnen constateren dat het Museum zich daar niet aan heeft gehouden. Het plaatsen van de twee betonnen torens in de duinen heeft geleid tot schade aan de natuur in de duinen. Met name de kwetsbare mossen- en korstmossenvegetatie (het zgn. “grijs duin”) is beschadigd geraakt door de werkzaamheden. De Stichting Duinbehoud heeft de gemeente Wassenaar verzocht de benodigde omgevingsvergunning niet te verlenen. Helaas heeft die daar geen gehoor aan gegeven en heeft de vergunning onlangs verleend.