Home » NIEUWS » Behoud Duinvallei Watergat

Behoud Duinvallei Watergat

In Monster aan de Rijnweg, vanaf de strandopgang bij de Molen tot het Schelpenpad, ligt een prachtig stukje natuur, duinvallei het Watergat. Nog niet zo heel lang geleden stonden er kassen, maar het strookje land is te klein voor efficiënte tuinbouw. De strook vormt een natuurlijke buffer voor het ernaast gelegen kwetsbare Natura 2000 duingebied. Het zou een prachtig stuk kostbare nieuwe natuur kunnen opleveren. De gemeente Westland lijkt die kans nu te laten liggen. De vereniging Natuurlijk Delfland is het daar niet mee eens en laat het er niet bij zitten.

Vanuit een oogpunt van goed bestuur, of zelfs maar wettelijk deugdelijk bestuur is dit bouwproject niet te verdedigen. De stikstofnormering maakt de bouw direct naast het Natura2000-gebied Solleveld al niet mogelijk. Ook beschermde soorten zullen moeten verkassen: de rugstreeppad zit hier in flinke aantallen en lepelaars, grote zilverreigers, scholeksters en kieviten foerageren hier.

De direct aan de bouwlocatie grenzende grijze duinen vormen een levensgemeenschap die zeer zorgvuldige behandeling en bescherming vereist Ze staan niet voor niets op de lijst met beschermde typen vegetatie in de Natura 2000 regels.

Vanuit de bouwlocatie vindt de neerslag van stikstof direct in de grijze duinen van het naastgelegen natuurgebied plaats. In de aanvraag voor de vergunning staat dat de bouwlocatie 1 kilometer tot het Natura2000-gebied Solleveld en Kapittelduinen zou liggen. Dit is onjuist. De afstand is exact 0 kilometer.

Eigenlijk zouden de vochtige duinvalleien uitgebreid moeten worden. Duinvallei het Watergat leent zich in het bijzonder voor natuurontwikkeling  in die richting.

Kennelijk ziet de gemeente over het hoofd dat de ligging van Duinvallei het Watergat tussen Rijnweg, Molenslag, Slaperdijk zich heel goed leent voor ecotoerisme. De inkomsten van de gemeente en de toeristische branche van Monster zijn meer gebaat bij het natuurgebied Duinvallei Het Watergat, dan bij bebouwing.

Natuurlijk Delfand is een petitie gestart die inmiddels door mee dan 3000 mensen is ondertekend.

Politiek is het spel gespeeld, de vergunningen zijn afgegeven, alle zienswijzen zijn afgedaan. Maar de werkgroep geeft niet op en is bezig met juridische stappen. Omdat die duur zijn is een crowdfunding actie gestart. Klik hier voor meer informatie.