Home » NIEUWS » Advies AVN Florence Nightingalepark

Advies AVN Florence Nightingalepark

Geplaatst op
De AVN spant zich al sedert 2007 in voor het behoud van de rust in het Florence Nightigalepark, dat met Buurtpark Het Kleine Hout één geheel vormt. Zeker nu er in de toekomst 6.000 woningen bijkomen en 14 % van het park opgeofferd is aan 41 eengezinswoningen moet de verbinding tussen beide parkdelen gehandhaafd blijven. Dat vraagt om een ecologisch verbinding in de vorm van een open waterpartij en recreatieve routes. Klik HIER voor volledig document

VOORSTEL RUIMTE OP LEYWEG

Nu rijden er per dag alleen nog 500 bussen en ambulances over de Escamplaan. In het voorlaatste plan zou dit toenemen tot 3.800 verkeersbewegingen, tot een rustige ontsluitingsweg. Daarin is een goede oversteek met moeite nog inpasbaar.

Het nu aangenomen verkeersdocument laat echter 7.600 verkeersbewegingen toe, even druk als de Hoefkade en  de Escamplaan tussen Leyweg en Volendamlaan. Dat komt omdat in dit plan alle uitgaande verkeer van het terrein door het park gevoerd wordt.  Ook de eerste hulppost is straks uitsluitend via de Escamplaan bereikbaar. Dat is voor velen een heel eind omrijden.

Van de bezoekers van het HAGA ziekenhuis komt nu 60% vanaf de Leyweg en 40 % vanaf het zuiden. Wij pleiten derhalve voor een in- en uitrit van het terrein aan de Leywegzijde, zoals voorgesteld in het voorlaatste verkeersplan. Dat beperkt de verkeersdrukte tot een rustige ontsluitingsweg. De extra ruimte voor de verkeersafwikkeling moet op de Leyweg gevonden kunnen worden.

 

LEYWEG

De Leyweg is geen hoofdverbinding voor het verkeer als de Oude Haagweg en de Dedemsvaartsweg dat zijn. Hij is dus ingericht om weinig autoverkeer door te laten. Wel ligt hier het Knooppunt Leyenburg van de HTM, waar tramlijnen 4 en 6, stadsbuslijnen 21, 23 en 24 en diverse streekbuslijnen elkaar ontmoeten (kaart 1). Maar deze staat nu de verkeersontwikkeling op het kruispunt Leyweg/ Escamplaan behoorlijk in de weg (kaart 2). Om dit kruispunt te ontlasten wordt in de laatste plannen het ontsluitingsverkeer van het ziekenhuis en de nieuwbouw meer afgeleid door het Florence Nightingalepark tot 7.600 verkeersbewegingen per etmaal.

Eén van de mogelijkheden is meer ruimte te scheppen op het emplacement van het overstapstation. Een aanpassing die de inrichting van het overstapstation nog zou verbeteren zonder veel ruimtelijke ingrepen.

De lijnvoering van de tram en Randstadrail bepalen grotendeels de inrichting van het station. Twee lange perrons strekken zich uit langs de Leyweg. Omdat trams hun instap  aan de rechterzijde hebben,  halteren zij in het midden; de bussen halteren langszij. Aan de Escamplaanzijde hebben bus en tram ieder een eigen vrije baan, die veel ruimte kost. Nu er nieuwe trams zullen worden aangeschaft met in- en uitstap aan beide zijden komt er een nieuwe oplossing in zicht. Hieronder zien we een schets van het overstapstation langs de Leyweg. De trams komen van de Escamplaan (linksboven op de kaart) en rijden via een vrije trambaan naar het station en halteren tussen de perrons in. Vervolgens rijden ze rechtdoor. Lijn 4 rijdt rechtsaf de Zuidwoldestraat in, terwijl lijn 6 nu nog de keerlus in rijdt om het pompstation heen.

 

EEN NIEUWE MOGELIJKHEID
We zien een nieuwe mogelijkheid voor ruimtewinst. Deze bestaat erin, dat de vrije trambaan mede gebruikt wordt door de lijnbussen. De vrije busbaan komt te vervallen en biedt ruimte aan een extra  in- of uitrijstrook het Florence Nightingalepark in, twee rijbanen breed. De nieuwe trams kunnen binnenkort halteren aan de buitenzijde van de perrons, waar de passagiers aan de linkerzijde van de tram kunnen uitstappen. Dat kan men realiseren door rails aan de buitenzijde van de perrons (blauwe lijn). De sporen aan de binnenzijde kunnen blijven liggen inclusief de keerlus, zolang de oude trams nog rijden. De bussen  rijden via de  trambaan het station in en  nemen de binnenbaan en halteren rechtdoor op de baan waar nu de tram dat doen. (rode lijn) (Bussen hebben immers rechts hun in- en uitstap). Om niet te hoeven keren in het smalle station kunnen ze gebruik maken van de huidige keerlus van lijn 6. Op één na komen alle streekbuslijnen uit de richting van de Escamplaan, zodat zij gemakkelijk van de keerlus gebruik kunnen maken. De stadslijnen halteren slechts op Leyenburg en kunnen zonder bochten te rijden het knooppunt doorrijden.

REALISEERBAARHEID
Het knooppunt Leyenburg en de ontsluiting van het HAGA ziekenhuis zitten elkaar in de weg. Mede daardoor dreigt veel ontsluitingsverkeer via het Florence Nightingalepark te worden afgevoerd. Dit gaat ten koste van de rust in het park en doorkruist de ecologische en recreatieve verbinding met het belendende Buurtpark Het Kleine Hout. Ontsluiting  per openbaar vervoer  van Den Haag Zuid-West is evenwel essentieel. Een betere integratie van het autoverkeer met het openbaar vervoer is van belang, zeker ook op Leyenburg.  Daarom stellen we voor het Openbaar vervoerknooppunt Leyenburg beter in te richten. Dat schept ruimte in het park, maar ook voor het openbaar vervoer. In februari 2018 stelden Burgemeester en Wethouders de Preverkenning Schaalsprong OV voor Den Haag & Regio vast als visie voor de ontwikkeling van het openbaar vervoer in 2040, zodat de stedelijke verdichting in de groeiende stad gericht kan worden op sterke corridors in het OV-netwerk. De Leyenburgcorridor maakt deel uit van deze integrale verkenning .  In de Schaalsprong wordt het Knooppunt Leyenburg met name genoemd als verder te ontwikkelen mobiliteitsknoop, die ook in termen van stedelijk programma een knooppunt kan zijn. Hier verknopen verschillende busdiensten van en naar het Westland, Kijkduin en Rijswijk. Ook voor P+R is het een belangrijk punt (p.31).

In de integrale verkenning worden inhoud, financiën en fasering/planning een slag verder  uitgewerkt. Ligt het niet voor de hand om de herinrichting van knooppunt Leyenburg  op te nemen in de integrale verkenning Leyenburgcorridor?

Den Haag, 8 mei 2018