Home » Worstelen met ruimte Escamplaan

Worstelen met ruimte Escamplaan

Extra woningbouw rond het HagaZiekenhuis Leijweg creëert een schijnbaar onoplosbaar verkeersprobleem op de Escamplaan. Daar ontstaat een verkeersstroom die de groene zone van het Florence Nightingalepark naar het buurtpark Kleine Hout blokkeert terwijl die plek voor een goede recreatieve en ecologische aansluiting juist onbelemmerd moet zijn.

Al sinds de start van het project in 2011 heeft de AVN zich gebogen over de planogische ontwikkelingen rond het Florence Nightingale-park. Waar we allereerst streden voor behoud van zoveel mogelijk oppervlakte groen; verschoof de focus steeds meer naar het behoud van kwaliteit van het groen dat overbleef.

Meerdere functies
De stedelijke verdichting rond het ziekenhuis gaat ten koste van een groot deel van het Florence Nightingalepark. En omdat alle nieuwe woningen ook een eigen parkeerplaats krijgen en de meeste uitgaande routes uitkomen op de Escamplaan, bestaat de vrees dat op die weg straks een permanent verkeersinfarct ontstaat. Daar komt nog bij dat op dezelfde kruising de functie van de ecologische verbindingszone intact moet blijven en het liefst ook nog de historische lijn van de Houtweg omdat die tot het cultureel erfgoed van de oude stadsgrens met Loosduinen behoort. En dan is er ook nog een extra opgave voor waterberging.
Behoud en inpassing van al die verschillende functies en kwaliteiten vraagt om een zeer ingenieus plan. Maar eigenlijk is het onmogelijk. De verschillende functies strijden dan ook om voorrang.
Inmiddels wordt die voorrang afgedwongen. Het college van B&W vraagt de Raad in te stemmen met het ‘Verkeersdocument en Ontwikkelingskader gebiedsontwikkeling Leyweg-Escamplaan’ en wil het vrijgeven voor inspraak. Het document maakt duidelijk dat er 3600 verkeersbewegingen per etmaal op de Escamplaan zullen gaan plaatsvinden. Dat laat ons inziens geen ruimte voor de benodigde rust in de groene functies. Een goede recreatieve en ecologische verbinding kunnen we dan wel vergeten.

Zienswijze
De AVN zal uiteraard een zienswijze indienen. Op onderstaande  websites zijn de plannen voor het publiek inzichtelijk. Naar verwachting komt het voorstel medio januari ter besluitvorming in de gemeenteraad.