Home » Verkeerde volgorde in Bouwlust

Verkeerde volgorde in Bouwlust

Het dreigt de verkeerde kant op te gaan in Den Haag Zuid-West. Het gebied Bouwlust lijkt nu eerst te worden ingevuld met allerlei postzegelplannen, terwijl het globale plan dat de bestemmingen integraal vastlegt, nog in de maak is.

Arnim van Oorschot

 

Door de sportvelden in Escamp, ingeklemd tussen de Dedemsvaartweg en de wijk Zichten loopt een ecologische verbindingszone. Die maakt deel uit van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur. De Haagse Nota Stadsnatuur definieert ecologische verbindingen als zijnde: “robuuste, vitale groenblauwe structuren zijn met grote, aaneengesloten, diverse en bloemrijke natuurvriendelijke oevers, weides en struweel die zorgen voor robuuste populaties van wilde bijen, dagvlinders, sprinkhanen, kleine zoogdieren vissen en amfibieën”. Bovendien moeten volgens de nota de verbindingen minimaal 20, maar liever 50 meter breed zijn of meer.
Genoemde ecologische verbinding staat nu op de plankaart van het geldende bestemmingsplan Bouwlust waar de Zichten en de sportvelden van Escamp deel van uitmaken. Zij staat met de functie ‘Groen’ op de kaart. De AVN maakt zich er sterk voor dat de ecologische verbindingen in bestemmingsplannen beter geborgd worden: niet slechts met de functieaanduiding ‘Groen’ maar met de functieaanduiding ‘Ecologische verbindingszone’.

 

Deze ecologische verbinding staat sterk onder druk door de verdichtingsplannen in Den Haag Zuid-West. In totaal worden er 10.000 nieuwe woningen gebouwd en alleen al langs de sportvelden komen er 600 woningen bij. Daarvoor moet de ecologische verbinding letterlijk opzij. De gemeenteraad ging akkoord, maar niet helemaal zonder tegengas. Hij nam unaniem een motie aan dat de zone niet mag verdwijnen. Ook werd een amendement aangenomen dat de nieuwe ecologische zone vastgelegd moet worden in het bestemmingsplan.

 

Maar het gemeentebestuur heeft haast. Er ligt nu een postzegelbestemmingsplan Zichten 2 en 3 voor drie kavels langs de sportvelden in Escamp die de woningvoorraad met 600 woningen moet doen toenemen. Die zouden dan alvast bovenop de nog te verplaatsen ecologische verbindingszone gebouwd worden! Hoe en waarheen de zone verplaatst wordt is dus nog niet geregeld. En een ecologische zone kun je niet zomaar verplaatsen: die moet na de aanleg ook nog groeien.

 

Dit is de verkeerde volgorde. Het geeft geen pas eerst woningbouw in mini-bestemmingsplannen te projecteren en pas daarna het globale plan op te zetten.

 

De gemeenteraad ziet dit wel degelijk in: er waren in de Raadscommissie Ruimte al eerder opmerkingen dat met het achtereenvolgens aannemen van kleine plannen, je het overzicht over te behalen doelen verliest. Daarmee wordt de besluitvorming belemmerd. De AVN dringt er met klem op aan om de ecologische verbinding eerst vast te leggen in het bestemmingsplan Bouwlust met een functieaanduiding ‘Ecologische verbindingszone’. En daarin ook een wachttijd vast te leggen voordat de bouw van de woningen begint om de verplaatste ecozone te kunnen aanleggen en te laten groeien. Postzegelplannen moeten vervolgens daaraan voldoen.

De AVN kreeg een concept van het postzegelplan Zichten 2 en 3 toegestuurd. Wij hebben het gemeentebestuur laten weten dat dit echt de verkeerde volgorde van handelen is!