Home » Van de voorzitter:

Van de voorzitter:

‘De boerderij der dieren’ ? Er is reden voor zorg als het gaat om de ontwik­kelingen op en langs het Haagse strand. Ook heeft de AVN met de directie van Maduro­dam een gesprek gehad over de door Madurodam gewenste uitbreiding

Ons bestuurslid Jos Verhoeff schrijft in zijn bij­drage in dit nummer van Haagwinde indringend over bestemmingsplannen waarin hoogbouw onmiddel­lijk grenzend aan het Westduinpark wordt mogelijk gemaakt. Daarbij wordt op geen enkele manier reke­ning gehouden met de natuurbelangen van dit Natura 2000 gebied, terwijl dat wel zou moeten. Ook de wildgroei aan commerciële activiteiten, die de gemeente op het strand toestaat in delen waar het tot nu toe altijd rustig was, is ons een doorn in het oog. ‘Het strand is van iedereen’ luidt de titel van de Strandnota 2017-2022. Dat doet mij denken aan het boek van George Orwell ‘De boerderij der dieren’, waarin alle dieren gelijk zijn maar sommige meer gelijk dan anderen.
De Strandnota geeft een typering van de verschillende zones van het Haagse strand. Voor het Zuiderstrand geldt dat het daar, met uitzondering van Kijkduin, gaat om de eigenschappen rust, natuur en stilte. De gemeentezegt opdeze‘natuurlijke’segmentatievoort te willen bouwen en het specifieke karakter van de ver­schillende zones te willen versterken. Maar nergens in de nota staan voornemens om rust, natuur en stilte te versterken, integendeel het streven lijkt te zijn om overal meer menselijke activiteit te bevorderen. Een voorbeeld daarvan zijn de strandhuis­jes op het Zuiderstrand net ten noorden van de Zand-motor. Die zijn een duidelijke inbreuk op de rust en stilte daar en zijn een visuele verstoring. Er staan er nu 20 ‘op proef’. Tegen de volgende twintig loopt nog een bezwaarprocedure vanwege omstreden economisch ruimtebeslag. Maar de Strandnota spreekt al van een mogelijke uitbreiding vanaf 2021. Je zou verwachten dat een proef ook zou kunnen leiden tot de conclusie dat de strandhuisjes ongewenst zijn, maar voor zover wij weten doet de gemeente geen onderzoek naar de effecten ervan op het karakter van dat deel van het Zuiderstrand. De AVN zal samen met de zes organisaties achter de campagne‘Bescherm de kust’de ontwikkelingen op en langs het Haagse strand kritisch volgen waar het gaat om ongewenste gevolgen voor natuur, rust en ruimte.

Onlangs heeft de AVN met de directie van Maduro­dam een gesprek gehad over de door Madurodam gewenste uitbreiding. Aan de hand van een presen­tatie over de waarden van het binnenduinbos werd aandachtig naar de wederzijdse waarden en belangen geluisterd. De AVN heeft duidelijk gemaakt waarom het areaal bos zo groot mogelijk moet blijven. De huidige plannen van Madurodam zijn aanzien­lijk minder ingrijpend dan de oorspronkelijke maar de plannen voldoen niet aan de door de gemeente gestelde randvoorwaarden en gaan nog steeds ten koste van de natuur
Maarten Smies, voorzitter