Home » Over deze Haagwinde

Over deze Haagwinde

Wie het kleine niet eert... Het goede nieuws eerst. In ‘Groen Kleurt de Stad’, de beleidsnota voor het Haagse groen van 2005 heeft het gemeentebestuur zich verplicht de Stedelijke Groene Hoofdstructuur duurzaam te beschermen en in stand te houden. Die verplchting was in de Agenda Groen voor de Stad, zoals het College van Burgemeester en Wethouders die onlangs naar de Haagse Gemeenteraad had gestuurd, niet opgenomen. De AVN heeft samen met Vrienden van Den Haag, de KNNV en de Haagse Bomen Stichting ingesproken bij de behandeling van de Agenda Groen in de raadscommissie Leefomgeving. Bijna alle fractievertegenwoordigers in de raadscommissie sloten zich aan bij onze pleidooien om die verplichting ook als zodanig in de Agenda Groen op te nemen. Voor de natuur zelf maar ook voor de continuï-teit van beleid voor het groen in de stad. Wethouder Revis kondigde in zijn repliek op de bijdragen van de raadsleden als eerste punt aan dat hij die verplichting in de Agenda Groen wilde opnemen en dat heeft hij inmiddels gedaan. Wij en de andere groene organisaties zijn daar erg blij mee.

Echter, de raad heeft ook de Agenda Ruimte voor de Stad behandeld en daarin streeft het gemeente- bestuur naar een aanzienlijke verdichting van bebouwde ruimte. De AVN heeft zeker waardering voor de inhoud van de Agenda Ruimte en de manier waarop die ontwikkeld is, maar we maken ons ook zorgen. Wat zien we namelijk nu al gebeuren ? Op een aantal plaatsen in Den Haag zijn ontwikkelingen voorgenomen of in gang gezet, die kleinere groenstrookjes bedreigen of opslokken. Voorbeelden zijn te vinden aan de Daal en Bergse Laan (het plan om een flatgebouw neer te zetten) en de  Laan van Poot bij de Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding, de ontwikkelingen bij Park De Horst in Mariahoeve en langs de Schenkzone in Haagse Hout, de teloorgang van het Florence Nightingalepark en de nieuwbouw aan de Erasmusweg in Escamp. Al de kleine groene elementen daar raken versteend. Klein groen is van belang als opstap- en doorstaplocatie voor planten en dieren en het vult daarmee de Stedelijke Groene Hoofdstructuur en de ecologische verbindingszones aan.

‘Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd’, dat weten we allemaal. Die boodschap willen we ook graag meegeven aan het gemeentebestuur. 

We willen aan u een oproep doen: wilt u alstublieft aan de AVN laten weten welke kleinere groene elementen u kent, waarvan u vindt dat ze zo van waarde zijn dat we ze zouden willen en moeten behoudenu

Dank u wel.

Maarten Smies
voorzitter