Home » Van de voorzitter

Van de voorzitter

90 Jaar AVN. We hebben het vorig jaar zo druk gehad dat we de viering van het 90-jarig bestaan van de AVN hebben moeten opschuiven naar zaterdag 22 april van dit jaar. Dat is misschien wel de beste demonstratie van het blijvende belang van onze vereniging ‘voor bescherming, behoud en zo mogelijk verbetering van natuur en het stedelijk landschap’.

De AVN is in 1926 opgericht naar aanleiding van plannen van de gemeente Den Haag om de oude duinwal Wapendal om te vormen tot een stadsplantsoen. Het voorstel van de oprichters van de AVN was om Wapendal als duinwal te behouden. Het maakt nu onderdeel uit van het Natura 2000-gebied Westduinpark en Wapendal.

De laatste paar jaar zijn we als vereniging weer erg druk betrokken geweest bij natuur in de stad. Vorig jaar heeft de Gemeenteraad van Den Haag de  ‘Agenda Groen voor de stad’ en de ‘Agenda Ruimte voor de stad’ goedgekeurd en daarmee hebben het natuurbeleid en het ruimtelijk beleid weer voor een aantal jaren vorm. Ik heb daarover al eerder geschreven.

Maar tegelijkertijd zijn er veel ontwikkelingen, die duidelijk maken dat het helemaal niet vanzelfsprekend is dat vastgesteld beleid ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. We hebben dat gezien aan de voorstellen om van het Haags Binnenduinbos een ‘Park voor de Vrede’ te maken en later een  ‘Internationaal Park’. Beide voorstellen maakten inbreuk op de verplichting van de gemeente om de Stedelijke Groene Hoofdstructuur (SGH) op eenduidige en herkenbare wijze duurzaam in stand te houden en waar mogelijk te versterken. Ook de wens van Madurodam om aan de achterkant uit te breiden in de Schevenings Bosjes staat daarmee op gespannen voet.

Vergelijkbaar is de situatie met betrekking tot het toelaten van strandhuisjes op het Zuiderstrand net ten noorden van de Zandmotor. In de gemeentelijke Strandnota staat dat hier ‘rust, natuur en stilte’ kenmerkend zijn en dat de gemeente het specifieke karakter wil versterken. De provincie Zuid-Holland heeft de Visie Ruimte en Mobiliteit vorig jaar geactualiseerd en vindt bebouwing op dit deel van de Zuid-Hollandse kust ongewenst. Ook is de gemeente Den Haag partij in het Kustpact en de strandhuisjes zijn strijdig met de doelstelling daarvan.  Met andere organisaties van ‘Bescherm de kust’ heeft de AVN bezwaar aangetekend tegen de vergunningen die de gemeente in december vorig jaar heeft verleend. En ook de provincie is in bezwaar gekomen.

Het is daarom duidelijk dat de AVN een rol zal blijven spelen ten behoeve van de natuur in en om Den Haag, in de komende tien jaar en zeker ook na onze honderdste verjaardag. Uw steun is daarbij onmisbaar.