Home » Schade in de Bosjes van Poot

Schade in de Bosjes van Poot

Een recent onderzoek uit Gent bracht aan het licht dat het effect van hondenpoep op de stikstofbelasting van natuurgebieden veel groter is dan gedacht. Des te belangrijker dus dat aan de opruimplicht wordt voldaan, ook door professionele hondenuitlaters. Daarnaast zijn er nog andere verstorende effecten te noemen, voor een deel van loslopende viervoeters.

Eric Wisse

 

Niet alle vogels broeden hoog in de boom, veel soorten bouwen hun nesten in laag struweel, of zelfs op de grond. Dat laatste doet ook de nachtegaal. In de Bosjes van Poot kan deze iconische duinvogel enkel nog terecht in wat veilig dichtgegroeide dalletjes aan de zeezijde.

 

Laagbroedende vogels
In dit gebied gaat het naast winterkoning, zwartkop en nachtegaal onder meer om grond- en struweelbroeders als braamsluiper, heggenmus, houtsnip, boompieper, fitis, grasmus, roodborst, boomleeuwerik, sprinkhaanzanger, roodborsttapuit, tapuit en paapje. Maar ook foeragerende vogels worden gestoord, zoals merels en vinken.

 

De ene hond is de andere niet. Slechts een deel van de honden ‘jaagt’ door het struweel. Niet iedereen heeft in de gaten welke schade dit kan opleveren. Dit blijkt uit gesprekken met hondenbezitters, van wie het overgrote deel begaan is met de natuur en alles wat daar leeft.

 

Niet alleen vogels
De steilwandjes, zonnig gelegen zandwanden in de duinen zitten vol nestelplaatsen voor zandbijen, graafwespen, rupsendoders, enzovoort. Ook liggen hier vaak de eieren van de zandhagedis te wachten op uitbroeden door de zon. In de Westduinen is helaas de afgelopen jaren een groot deel van deze nestelplaatsen vergraven door loslopende honden. Bijzonder triest als je bedenkt hoeveel werk deze insecten, waaronder unieke duinsoorten, steken in de zorg voor hun broedsels. Dit is een voorbeeld van onbekende zaken, die onbemind blijven.

 

Ook voor de bomen zijn er effecten. Veel zwarte, ingeklonken bodem waar niet alleen de kruidlaag ontbreekt, maar ook geen zwammen aanwezig zijn. Dat bomen op wonderlijke wijze samenwerken met zwammen is nog niet lang bekend.

 

Ook planten
Enkele oeroude eikenstoven in de binnenduinbossen – overblijfselen van hakhoutbeheer met meerdere stammen – zijn afgestorven door inklinkende grond, als gevolg van het rondjes rennen rond de boomgroep. Dat stinzenplanten te lijden hadden was al bekend, maar op één punt bleek een sluippad zelfs een heel tapijt oosterse sterhyacint en vingerhelmbloem compleet te hebben weggevaagd. De bloeiende planten vormden er voorheen een blauwpaarse loper van zo’n 10 bij 50 meter. Een bijenrestaurant. Het sluippad krijgt inmiddels zijpaden als een visgraat.

 

Hoe verder
Met de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied in het achterhoofd en de wetenschap dat de natuur hier niet ‘achteruit’ mag gaan krabt de gemeente zich als verantwoordelijk beheerder achter de oren. Samen met ongeveer alle Haagse natuurverenigingen wordt naar oplossingen gezocht die draagvlak hebben, ook onder de hondenbezitters.