Home » Ruimte voor groen in de stad

Ruimte voor groen in de stad

Ruimte voor de stad’ is een initiatief van wethouder Joris Wijsmuller. In plaats van een structuurvisie voor de komende 25 jaar op te leggen, wil hij dat bewoners zelf hun ideeën kenbaar maken. Waar zijn kansen voor intensiever ruimtegebruik door te verdichten, verduurzamen, vergroenen of meer variëteit in het programma toe te voegen.

Aantasting van groen in Scheveningen
In tegenstelling daarmee zijn echter in stadsdeel Sche­veningen juist aanslagen op het groen voorgesteld. Naast bestaande plannen voor woningbouw in leeg­staande kantoren zoals straks het vertrekkende minis­terie van Infrastructuur en Milieu, de lege kantoren aan het Verhulstplein en de nieuwbouw op het Nor­folkterrein, hebben de jonge ontwerpers ook ideeën gelanceerd voor hubs, reizigersoverstapplekken van autonaartram,met parkerenenwoningenindeSche­veningse Bosjes op de plek van het huidige parkeer­terrein van Madurodam. Maar ook langs de Van Alk­emadelaan aan de rand van het Natura 2000-gebied Meijendel. Er zijn tevens ideeën om te bouwen op de kades langs het Verversingskanaal. Stuk voor stuk in de Stedelijke Groene Hoofstructuur of de ecologische verbindingszones. En daarbij wil Madurodam ook uit­breiden in het stuk bos tot aan de Ver Huellweg.
Het voorstel om woningen te bouwen in de Scheve­ningse Bosjes is onbegrijpelijk. Kort geleden nog heb­ben duizenden Hagenaars actie gevoerd om de Bosjes in hun huidige vorm te behouden! Als er dan toch een overstapplek moet komen,waarom dan niet een dichterbij de stad ? Het Malieveld zou een mooi alternatief zijn om de parkeergarage aldaar beter te benutten.Goed bereikbaar vanaf de Utrechtse Baan. Vanaf daar kun je makkelijk overstappen op de tram naar Scheveningen.

Verder met kansrijke verstedelijking

Iedere Hagenaar kan terecht bij de spreekuren van het open atelier aan de Torenstraat, waar de ontwerpers de ideeën vormgeven. Daar hangen allerlei mooie plannen met klinkende namen. Voor intensivering van woningbouw, groen, werken en vervoer. Kansrijk is vooral het plan voor verdichting rond de stations, in wat men het Central Innovation District noemt. Verontrustend is echter het voorstel om de stadspar­ken beter te benutten. Ook na alle protesten rond het plan Internationaal Park denkt het college kennelijk nog steeds dat het Haagse groen niet voldoende wordt gebruikt! Hetzelfde geldt voor het idee van inbreiding, verdichting en intensivering rondom de groengebie­den. Geredeneerd vanuit de biodiversiteitsgedachte zouden we juist precies het omgekeerde willen. Door ommuring met gebouwen worden ecologische ver­bindingen afgesneden. Met open, groene buffers om de groengebieden heen wordt de groengebieden juist verrijkt en voorkom je eilandvorming.


Aanbevelingen van de AVN
Begin met de transformatie van leegstaande kanto­ren. Bouw èn vergroen rond de OV-knooppunten,maar laat de groengebieden en ecologische verbindingszo­nes intact! Bedenk eerder hoe je de ecologische ver­bindingen kunt verbeteren, bijvoorbeeld door wegen te overkluizen. Met meervoudig grondgebruik is er ruimte voor de stad èn voor het groen u
Aangestuurd door bewoners en ondernemers hebben ontwerpteams verkenningen gedaan naar ruimtelijke kwaliteit en intensiverings­mogelijkheden binnen de 8 stadsdelen.