Home » Nieuwe Driemanspolder, Piekberging en recreatie bij Zoetermeer

Nieuwe Driemanspolder, Piekberging en recreatie bij Zoetermeer

Enige tijd geleden maakten wij melding van herinrichting van de Nieuwe Driemanspolder. Het wordt een nieuwe waterberging tussen Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg en Den Haag. Inmiddels is, na tien jaar voorbereiding, op 26 oktober de eerste symbolische steen gelegd.

De Nieuwe Driemanspolder zou in feite overbodig moeten zijn. Maar de noodzaak tot aanleg is het gevolg van hoe wij als gemeenschap met onze leefruimte omgaan. In ons drukke bestaan hebben we geen tijd meer voor rustig tuinieren en heilzaam onkruid wieden. In plaats daarvan leggen de meeste woningeigenaren hun stadstuintjes vol met verharding. Datzelfde doen overheden door meer wegen aan te leggen, wegen te verbreden en te kiezen voor verharding van landbouwgebieden door aanleg van bedrijventerreinen. Het regenwater kan daardoor steeds moeilijker op een geleidelijke manier wegzijgen in de ondergrond en zo krijgen wij steeds sneller natte voeten.

Klimaatverandering
Dat er de komende jaren steeds heftiger regens worden verwacht in verband met klimaatverandering is ook een reden om voorzorgsmaatregelen te treffen. Daarom moeten wij de aanleg van deze nieuwe waterberging in perspectief zien. Het hele plan gaat uit van een watercalamiteit (dreigende overstroming) die eens in de tien jaar voorkomt. Dat zijn cijfers die eerder berekend zijn uit modellen. Maar uit de praktijk blijkt dat de waterberging in Midden-Delfland (Woudse polder) sinds de aanleg in 2008, al drie keer nodig was om overtollig regenwater op te vangen.


Communicatie
Nederlanders zijn meesters in dubbel grondgebruik en ook hier wordt van de nood een deugd gemaakt. De waterberging wordt ontwikkeld als een natuur- en  recreatiegebied. Dat heeft groot voordeel omdat er dan weer wat meer natuur in de regio zal kunnen ontstaan. Vier aannemers die het plan gaan realiseren hebben zich verenigd in de ‘Dijkencombi B.V’. Bij dergelijke grote infrastructurele projecten is draagvlak en risicoplanning een voorwaarde. Met de bevolking wordt breed gecommuniceerd. Zo werd op 19 september een bijeenkomst gehouden met belangengroepen, waaronder het (aan de AVN gelieerde) Kwaliteitsteam Buytenpark, om te spreken over de stijl van de inrichting en de locatie van voorzieningen als parkeerruimte, speelruimten en straatmeubilair. Een week daarvoor waren burgers benaderd met dezelfde vragen. Op 7 december wordt de uitslag van die twee bijeenkomsten bekend gemaakt. In de wandelgangen bleek wel dat er een grote mate van overeenstemming is over hoe het gebied moet worden ingericht.

Gesloten grondbalans

Inmiddels is gestart met het grondverzet van het project. Daarbij is de term ‘gesloten grondbalans’ een kernwoord. Dit houdt in dat alle benodigde grond voor het project afkomstig is uit het gebied zelf. Kort gezegd, de waterkeringen van drie meter hoogte en de terpen in het gebied  worden gemaakt met grond die bij het uitgraven van de waterpartijen beschikbaar komt. Dit gebruik van zogenaamd ‘categorie-1-klei’ voorkomt het duur aanvoeren van grond elders uit het land. Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden vindt echter plaats buiten het gebied van de polder. Dat is de aanleg van de limietsloot ten noorden van de Nieuwe Driemanspolder die grenst aan het Buytenpark. Deze brede sloot dient zowel voor de aanvoer van het wateroverschot naar de Nieuwe Driemanspolder als het weer afvoeren van dit overschot als het gevaar voor wateroverlast geweken is.  De eerste symbolische piepschuim steen werd gelegd voor één van de tijdelijke inritten voor werkverkeer in het gebied.
Even wat cijfers: het gaat om een grondverzet van 2,5 miljoen m3, 12 kilometer kade en een dertigtal eilanden van diverse opbouw waarbij verschillende soorten natuurontwikkeling plaats zullen vinden. Deze werkzaamheden gebeuren in 2017 en 2018. Daarna worden de ‘kunstwerken’ zoals bruggen aangelegd. In 2019 worden de fiets-, wandel- en ruiterpaden gerealiseerd.  De waterberging voor noodgevallen is 2 mil-joen m3 water. Het hoogheemraadschap van Rijnland voert de herinrichting van de Nieuwe Driemanspolder uit. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg en Den Haag. De oplevering is gepland op 31 december 2019.