Home » Nieuwe Driemanspolder op schema

Nieuwe Driemanspolder op schema

Het werk aan de grote waterberging bij Zoetermeer lijkt stil te liggen, maar dat is slechts schijn. De voorbereidingen om van de huidige polder een gebied te maken voor waterberging en recreatie zijn in volle gang. De natte natuur die daarbij ontstaat is mooi meegenomen.

De Nieuwe Driemanspolder wordt rondom begrensd door Wilsveen, de Voorweg, de Leidschendamseweg/Zoetermeerse Rijweg (N469) en de wijk Leidschenveen. Het projectgebied is circa 350 ha groot, gelijk aan ruim 500 voetbalvelden. Het is nu nog een agrarisch gebied met veeteelt en akkerbouw, maar tussen 2017 en 2020 ontstaat hier een recreatie-/natuurgebied met water, wandel-, fiets- en ruiterpaden. Bij extreme regenval wordt het gebied gebruikt als waterberging. Deze piekberging wordt eenmaal in de tien jaar verwacht, waarbij het gebied in twee dagen met maximaal 10.000 liter per seconde vol kan stromen. Het water kan dan vijf dagen worden vastgehouden waarna het in tien dagen weer kan worden uitgepompt.

Door waterberging, natuur en recreatie te combineren is er sprake van meervoudig ruimtegebruik. Die waterberging is noodzakelijk vanwege de almaar oprukkende verstedelijking. In de afgelopen vijftig jaar is Zoetermeer tot een grote stad uitgegroeid en hebben ook de aangrenzende Vinexwijken van Den Haag veel oorspronkelijk weiland opgesoupeerd. Op plekken waar meer steen dan groen aanwezig is, krijg je problemen met afvoer van het hemelwater. Dat fenomeen wordt nog verergerd door de oprukkende verstening van privétuinen.

Historie
De benaming Driemanspolder dateert uit 1668 toen het voormalige turfwingebied werd drooggelegd. Het inpolderen werd toen gefinancierd door een oervorm van crowdfunding, waarbij de participanten uit hun midden een bestuur kozen. De eerste bestuurders waren: pensionaris van Delft Johan van der Dussen; burgemeester van Leiden, Herman van der Meer en Jacobus van der Tocht. De droogmaking kreeg de naam van het aantal bestuursleden: Driemanspolder. De huidige wijk Driemanspolder in Zoetermeer verwijst hiernaar. De Nieuwe Driemanspolder beslaat ongeveer een derde van de oorspronkelijke droogmakerij. De eerste plannen daarvoor dateren al van 2008 (plan Dienst Landelijk Gebied). In 2009 maakte het Hoogheemraadschap van Rijnland een inventarisatie van de flora en fauna in het gebied. Daarbij werd onder meer voorzien dat de steenuil het moeilijk zou krijgen omdat zijn habitat verdwijnt. Om dat te compenseren is aan de andere zijde van de Voorweg een gebied voor steenuilen aangelegd in de hoop dat de uilensoort zich daar zal gaan vestigen. De ornitholoog die daar nu gaat kijken zal er een hard hoofd in hebben, want het gras staat minstens kniehoog en een steenuil kan alleen jagen bij kort gras.

Vooral water

Op de plankaart is te zien wat het plan uiteindelijk moet worden. In één oogopslag is duidelijk dat waterberging het voornaamste doel is. In de ondiepe plassen (1-2 m) zal veel ruimte voor waterrecreatie komen. Door de geringe diepte kan de waterkwaliteit echter niet gegarandeerd worden, waardoor zwemmen wordt afgeraden. Er wordt voorzien in horeca, botenverhuur voor boten zonder verbrandingsmotor en een cam-ping met maximaal 90 plaatsen. Daarnaast komen er kilometers paden in het gebied. Aan de rechterkant van de plankaart treffen we een boezemkanaal. Via deze vaart wordt het wateroverschot in en weer uit de polder gepompt. De vaart moet nog wel worden gegraven. Hij sluit aan op het Buytenpark en bestaat uit twee brede zes meter hoge dijken met daarop een voet- en fietspad en mogelijk ook een ruiterpad. Al-hoewel extra recreatie in de dichtbevolkte Randstad zeer welkom is, zal het wel een verstorend effect hebben op de stilte van de Grote Polder die er naast ligt.

Voortgang
Toch gaat het nog even duren voordat de Nieuwe Driemanspolder (N3MP) er ligt. Eigenlijk is het een wonder dat het plan doorgaat, want in 2010 kwam het door be-zuinigingen van het Rijk op losse schroeven te staan. Er was drie jaar voor nodig om tot een overeenkomst te komen en de planfase te starten. Nu die achter de rug is, is men druk doende met de aanbesteding. Volgens planning weten we aan het eind van het jaar wie de aannemer wordt. Die zal, voordat hij daadwerkelijk aan de slag kan, nog diverse vergunningen moeten aanvragen. Bijvoorbeeld een watervergunning en omgevingsvergunningen voor de aanleg van bruggen. Als daar geen bezwaren tegen worden ingediend, kunnen de werkzaamheden medio 2017 starten. Die zullen dan drie jaar in beslag nemen, waarbij vooral het grondverzet veel tijd vergt. Er moet twee miljoen kuub grond worden uitgegraven en de kaden moeten de tijd krijgen om in te klinken. Die zullen daarom tijdelijk hoger zijn dan in het ontwerp is aangegeven.