Home » Nieuwe bestemmingsplannen bekeken

Nieuwe bestemmingsplannen bekeken

Schreef ik in maart 2012 nog over onze pogingen om ‘natuur’ in bestemmingsplannen te behouden, anno 2015 is het er niet beter op geworden. Den Haag heeft prachtig groenbeleid, waarin precies wordt aangegeven welk groen van belang is voor natuur en ecologische verbindingen. Sinds 2012 wordt dit echter in bestemmingsplannen niet meer als natuur bestemd. Zo zijn Klein Zwitserland, Sorghvliet en Meer en Bos nog wel bestemd als ‘natuur’ , maar de Scheveningse Bosjes niet. Voor de Nieuwe Scheveningse Bosjes staat echter wel in de regels dat zij zijn bestemd als ecologische verbindingszone en natuurgebied.

Door: Caroline de Jong

Ontwerp-Bestemmingsplan Belgisch Park
De Nieuwe Scheveningse Bosjes maken deel uit van het Belgisch Park. In het ontwerp-bestemmingsplan werd afgelopen jaar echter geen onderscheid gemaakt tussen dit grote groengebied, een kerngebied van de Stedelijke Ecologische Hoofdstructuur en een plantsoen. En de voorschriften zijn anders dan die voor de oude Scheveningse Bosjes. In het nieuwe bestemmingsplan voor de Nieuwe Scheveningse Bosjes komt natuur niet voor.  In het oude wel.
De AVN schreef een zienswijze, waarop de gemeente deels is ingegaan. De Nieuwe Scheveningse Bosjes kregen de bestemming Groen-Park, en zijn bestemd voor het in stand houden van de ecologische verbindingszone. Dat is een stap voorwaarts, maar het zou nog beter zijn de natuurwaarden daaraan toe te voegen. Ze zouden als extra ook de (dubbel)bestemming ‘bos’ moeten krijgen. Daarbij komt nog dat de Nieuwe Scheveningse Bosjes worden bedreigd door bebouwing.
De AVN waardeert het dat de gemeente een quickscan heeft laten uitvoeren naar flora en fauna en op grond daarvan verder uitgraven en openstelling van bunkers niet toelaat, de bestemming ‘cultuur en ontspanning’ niet uitbreidt en het groen behoudt, conform het Haags groenbeleid.  
De bunkers bevinden zich in een lange strook langs de Badhuisweg, juist in de zone die van belang is voor bovengenoemde ecologische verbindingen.    
Dan resteert nog het merkwaardige geval van de toegestane bouwhoogte van het Pallandthuis. Volgens het huidige bestemmingsplan is daarvoor een maximale goothoogte van 3 m bepaald. De gemeente redeneert echter dat het gebouw dan 11 m of zelfs 26 m hoog zou kunnen worden. Dat is wel heel anders dan bedoeld, als men de tekeningen in het oude bestemmingsplan bekijkt! Ook is de vraag waar het gebouw allemaal voor gebruikt kan worden. Scouting past natuurlijk goed in het groen. Maar een buurthuis van de toekomst? Daar kan ook een oneigenlijke uitbreiding van functies komen die beter passen in een woonwijk dan in de Bosjes u

Ontwerp-Bestemmingsplan Statenkwartier
Het dichtbebouwde Statenkwartier is nu niet direct een wijk waarbij men het eerst denkt aan de natuur in Den Haag. Toch is daar een hotspot natuur: het Doornpark, ingeklemd tussen Doornstraat, Van Dorpstraat en Scheveningseweg. Een aantal jaren terug deed het Centrum voor Milieukunde in Leiden een studie naar dit duinrelict en er bleken vele bijzondere soorten voor te komen. Twee zijn zelfs zwaar beschermd, de rugstreeppad en de hazelworm. Dus schrokken we wel toen we zagen dat in het nieuwe ontwerp-bestemmingsplan de oppervlakte groenvoorziening wordt gehalveerd. Ook daarover heeft de AVN een zienswijze ingediend u

Madurodam wil uitbreiden
De Scheveningse Bosjes zijn sinds de vorige uitbreiding van Madurodam, 20 jaar geleden, beschermd door een bestemmingsplan, nu beheersverordening. Er is destijds zeven jaar discussie over de uitbreiding geweest, maar zowel omwonenden als Madurodam waren tevreden met het resultaat. Er is toen maar een klein oppervlak van de Scheveningse Bosjes gekapt. In 2011/2012 is Madurodam ingrijpend verbouwd binnen de contouren van het bestemmingsplan.  Het mini-stadje is veel interactiever geworden, bezoekers kunnen nu dat brandende schip eindelijk  zelf blussen. Ook zijn er attracties toegevoegd aan de rand van het gebied. Deze verbeteringen zijn een groot succes, het aantal bezoekers is enorm toegenomen. Maar nu wil Madurodam weer uitbreiden. Gelukkig heeft de gemeente voorwaarden gesteld:

  • Het groen in de omgeving moet groen blijven en mag er in kwaliteit niet op achteruit gaan
  • Het groen moet openbaar toegankelijk blijven
  • Parkeren en logistieke afwikkeling moeten zorgvuldig worden uitgewerkt
  • Omwonenden en belanghebbenden zullen worden betrokken bij de uitwerking van de business-case.

De AVN heeft samen met andere stedelijke organisaties en bewonersorganisaties uitgangspunten opgesteld. Juist het deel achter Madurodam, tussen de Waterpartij en Haringkade is vanuit natuuroogpunt waardevol. Het is een relatief dicht, rustig bos. Voor de biodiversiteit is van belang dat de groengebieden en ecologische verbindingen naar andere groengebieden zoveel mogelijk aaneengesloten zijn.